tomoko-moose ¤ ÎÆüµ

2018-08-01

ºÇ¶áÇã ¤ à ¤ ¿ËÜ¡£

| 01:25

¡¡¿ ·´ © ½ñÅ ¹ ¤ ÇÇã ¤ à ¤ ¿ËÜ¡£

¡¡ ¢ ¬¡¡ ¤ ³ ¤ Î ¥ à ¥ à ¥ ¯ ¤ ÏÆâÍÆŪ ¤ Ëʪ ¤ ê ¤ Ê ¤ «¤ à ¤ ¿¡£ ¥ ¯ ¥ ¤ ¥ º ¤ È ¤« ¤ Ì ¤ ê ¤ ¨ ¤ È ¤ «¤ â ¤ ¢ ¤ ë ¤ Î ¤ Ç¡ ¢» Ò ¤ É ¤ â¸þ ¤ ± ¤ Ëºî ¤ é ¤ ì ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë ¤ ß ¤ und ¤ ¤ ¡£

¡¡ ¢ ¬¡¡¡Ö ¤ ª ¤ · ¤ ê ¤ und ¤ ó ¤ Æ ¤ ¤ ¡× ¥ · ¥ ꡼ ¥ º ¤ ò½é ¤ á ¤ ÆÇã ¤ à ¤ Æ ¤ ß ¤ Þ ¤ · ¤ ¿¡£

¡¡ ¥ Ö ¥ Ã ¥ ¯ ¥ ª ¥ Õ ¤ ÇÇã ¤ Ã ¤ ¿ËÜ¡£

¤Ë¤ç¤Ë¤ç¤Ãµ­ (ʸ½Õʸ¸Ë)

¤ Ë ¤ ç ¤ Ë ¤ ç ¤ õ (ʸ½ÕÊ ¸¸ Ë)

¤Ò¤ÈÌܤǸ«Ê¬¤±¤ë287¼ï ÌîÄ»¥Ý¥±¥Ã¥È¿Þ´Õ (¿·Ä¬Ê¸¸Ë)

¤ Ò ¤ ÈÌÜ ¤ Ç ¸ «Ê¬ ¤ ± ¤ ë287¼ï ÌîÄ» ¥ Ý ¥ ± ¥ à ¥ È¿Þ´Õ (¿·Ä¬Ê ¸¸ Ë)

¡ÖÌ ¤ Íè ¤ Î ¥ ß ¥ é ¥ ¤ ¡× ¤ ò ¸«¤ ¿¡£

| 01:15

¡¡ºÙÅļé´ÆÆÄ ¤ κǿ·ºî¡ÖÌ ¤ Íè ¤ Î ¥ ß ¥ é ¥ ¤ ¡× ¤ ò ¸«¤ Æ ¤ ¤ Þ ¤ · ¤ ¿¡£ ¤ Ä ¤ ¤ ºÇ¶á¡ ¢ ¡ÖÌ ¤ Íè ¤ Î ¥ ß ¥ é ¥ ¤ ¡×¸ø ³« ¤ Ë ¹ ç ¤ ï ¤ »¤ Æ ¥ Æ ¥ ì ¥ ÓÊü±Ç ¤ µ ¤ ì ¤ ¿¡Ö» þ ¤ ò ¤ «¤ ± ¤ 뾯½÷¡× ¤ zu ¤ È ¤ Æ ¤ âÌÌÇò ¤« ¤ à ¤ und ¤ Î ¤ Ç¡ ¢ ´ üÂÔ ¤ · ¤ Æ ¸«¤ Ë ¹ Ô ¤ à ¤ Æ ¤ ¤ Þ ¤ · ¤ ¿¡£

¡¡¼ç¿Í¸ø ¤ Ï£³ºÐ ¤ ° ¤ é ¤ ¤ ¤ È »× ¤ ï ¤ ì ¤ ëÃË ¤ λ Ò¡ ¦ ¤ ¯ ¤ ó ¤ Á ¤ ã ¤ ó¡£¡Ö ¤ ¯ ¤ ó ¤ Á ¤ ã ¤ ó¡× ¤ à ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ¦ ¤ Î ¤ Ï ¤ ¢ ¤ À̾ ¤ Ê ¤ Î ¤ Ç ¤ · ¤ ç ¤ ¦ ¤ «¡£ ¤ µ ¤ ¹ ¤ zu ¤ Ë¡Ö ¤ ¯ ¤ ó¡× ¤ ¬Ì¾Á° ¤ Ç ¤ Ï ¤ Ê ¤ ¤ ¤ è ¤ Í¡£¡Ö · ° ¡× ¤ ¯ ¤ ó ¤ È ¤« ¤ Ê ¤ Î ¤ «¤ Ê ¤ ¢ ¤ ÈÁÛÁü ¤ · ¤ Þ ¤ ¹ ¡£

¡¡ ¤ ¯ ¤ ó ¤ Á ¤ ã ¤ ó ¤ Î²È ¤ ËËå ¤ ΡÖÌ ¤ Íè ¤ Á ¤ ã ¤ ó¡× ¤ ¬À¸ ¤ Þ ¤ ì¡ ¢ ¤ ªÉã ¤ µ ¤ ó ¤ â ¤ ªÊì ¤ µ ¤ ó ¤ âÀÖ ¤ Á ¤ ã ¤ ó ¤ Ë ¤ «¤« ¤ ê ¤ à ¤ ¤ ê ¤ Ç¡ ¢ ¤ ¯ ¤ ó ¤ Á ¤ ã ¤ ó ¤ Ë ¤ «¤ Þ ¤ à ¤ Æ ¤ ¯ ¤ ì ¤ Ê ¤ ¤ ¡£ ¤ ¯ ¤ ó ¤ Á ¤ ã ¤ ó ¤ Ï¡ÖÌ ¤ Íè ¤ Á ¤ ã ¤ ó ¤ ËÍ ¥ ¤ · ¤ ¯ ¤ · ¤ Æ¡× ¤ È ¤ ªÊì ¤ µ ¤ ó ¤ Ë¸À ¤ ï ¤ ì ¤ Æ ¤ â¡ ¢ ¡ÖÌ ¤ Íè ¤ Á ¤ ã ¤ ó¡ ¢ ¹ ¥ ¤ ¤ ¯ ¤ Ê ¤ ¤ ¤ Ρס ¢ ¡Ö ¤ ¯ ¤ ó ¤ Á ¤ ã ¤ ó ¤ ÏÌ ¤ Íè ¤ Á ¤ ã ¤ ó ¤ Î ¤ ª ·» ¤ Á ¤ ã ¤ ó ¤ ¸ ¤ ã ¤ Ê ¤ ¤ ¡× ¤ ȸÀ ¤ à ¤ Æ¡ ¢ Ì ¤ Íè ¤ Á ¤ ã ¤ ó ¤ ËÍ ¥ ¤ · ¤ ¯ ¤ Ç ¤ ¤ Þ ¤ »¤ ó¡£

¡¡ ¤ der l ¤ ó ¤ Ê ¤ ¯ ¤ ó ¤ Á ¤ ã ¤ ó ¤ ¬½Ð²ñ ¤ à ¤ und ¤ Î ¤ Ï¡ ¢ »ô ¤ ¤ ¸ ¤ ¤ Î¡Ö ¥ æ ¥ à ¥ ³¡× ¤ ¬¿Í´Ö ¤ Ë ¤ Ê ¤ à ¤ und» Ñ ¤ ä¡ ¢ Ì ¤ Íè ¤ «¤ é ¤ ä ¤ à ¤ Æ ¤ ¤ ¿Âç ¤ ¤ ¯ ¤ Ê ¤ à ¤ ¿¡ÖÌ ¤ Íè ¤ Á ¤ ã ¤ ó¡×¡£·úÃÛ²È ¤ Î ¤ ªÉã ¤ µ ¤ ó ¤ ¬·ú ¤ Æ ¤ und ¤ Á ¤ ç ¤ à ¤ ÈÊÑ ¤ ï ¤ à ¤ und ¹ ½Â ¤ ¤ Î²È ¤ ÎÃæÄí ¤ Ï¡ ¢ ¤ É ¤ ³ ¤«ÉÔ»×µÄ ¤ ÊÀ ¤ ³ ¦ ¤ Ë ¤ Ä ¤ Ê ¤ zu ¤ à ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë ¤ ß ¤ und ¤ ¤ ¡£ ¤ ¯ ¤ ó ¤ Á ¤ ã ¤ ó ¤ Ï ¤ µ ¤ Þ ¤ ¶ ¤ Þ ¤ ʽвñ ¤ ¤ ¤ äÂÎ ¸³ ¤ òÄÌ ¤ · ¤ Æ¡ ¢ ¡Ö ¤ ª ·» ¤ Á ¤ ã ¤ ó¡× ¤ Ë ¤ Ê ¤ à ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ¯¡£¼ «Ê¬ ¤ λ Ò ¤ É ¤ â ¤ ¬Æ± ¤ ¸ ¤ ¯ ¤ é ¤ ¤ ¤ Î ¤ È ¤ ¤ Ë ¸«¤ Æ ¤ ¤ ¤ und ¤ é¡ ¢ ¤ â ¤ à ¤ ȶ ¦ ´ ¶¡ ¦ ´ ¶Æ° ¤ · ¤ Æ ¤ ¤ ¤ und ¤« ¤ â ¤ · ¤ ì ¤ Þ ¤ »¤ ó¡£» ä ¤ ϸĿÍŪ ¤ Ë¡ ¢ ¤ â ¤ à ¤ ÈÀè¡Ê¾®³ØÀ¸¡ÁÃæ³ØÀ¸ ¤ ° ¤ é ¤ ¤ ¡Ë ¤ Î »Ò ¤ É ¤ â ¤ ÎÀ®Ä ¹ ¤ ¬ÃÎ ¤ ê ¤ und ¤ ¤ ¤ Î ¤ Ç¡ ¢ ¤ der l ¤ ¦ ¤ ¤ ¤ ¦ ±Ç²è ¤ zu ¤ ¢ ¤ ë ¤ È ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ Ê ¤ ¢ ¡£

¡¡²È² ¤ zu ¥ Æ¡¼ ¥ Þ ¤ ÎÏà ¤ Ê ¤ Î ¤ Ç ¤ · ¤ «¤ und ¤ zu ¤ Ê ¤ ¤ ¤ È ¤ Ï» × ¤ ¤ ¤ Þ ¤ ¹ ¤ ¬¡ ¢ ±Ç²è ¤ È ¤ · ¤ Æ ¤ ϼ㠴 ³ ¥ ¹ ¥ ±¡¼ ¥ ë ´ ¶ ¤ ¬Â ¤ ê ¤ Ê ¤ «¤ à ¤ und ¤« ¤ Ê ¤ ¢ ¡£Âç ¥ Ò ¥ à ¥ È ¤ ÏÆñ ¤ · ¤ ¤ ¤ «¤ â ¤ · ¤ ì ¤ Ê ¤ ¤ ¡£ ¥ ¨ ¥ ó ¥ Ç ¥ £ ¥ ó ¥ ° ¶Ê ¤ zu» ³ ²¼Ã£Ïº ¤ À ¤ à ¤ und ¤ Î ¤ â¡ ¢ ¿·Á¯Ì£ ¤ zu ¤ Ê ¤ ¯ ¤ ƾ¯ ¤ · »ÄÇ° ¤ Ç ¤ · ¤ ¿¡£ ¤ â ¤ à ¤ È̵̾ ¤ ο·¿Í ¤ È ¤« ¥ Ð ¥ ó ¥ É ¤ òµ¯ÍÑ ¤ · ¤ Æ ¤ Û ¤ · ¤ «¤ à ¤ und ¤ Ç ¤ ¹ ¡£

2018-07-29

¡Ö ¥ Ú ¥ ó ¥ ® ¥ ó¡ ¦ ¥ Ï ¥ ¤ ¥ ¦ ¥ § ¥ ¤ ¡×ÆÉÎ »¡£

| 14:56

¡¡¿ ¹ ¸ «ÅÐÈþɧÃø¡Ö ¥ Ú ¥ ó ¥ ® ¥ ó¡ ¦ ¥ Ï ¥ ¤ ¥ ¦ ¥ § ¥ ¤ ¡×¡Ê³ÑÀîÊ ¸¸ Ë¡ËÆÉλ ¡££Ó£Æ ¤ â¿ ¹ ¸ «ÅÐÈþɧ ¤ â¶ì¼ê°Õ¼± ¤ zu ¤ ¢ ¤ ê¡ ¢ ºÇ¸å ¤ Þ ¤ ÇÆÉ ¤ á ¤ ë ¤« ¿´ÇÛ ¤ À ¤ à ¤ und ¤ ¬¡ ¢ ¥ Ú ¥ ó ¥ ® ¥ ó ¤ ÏÂç ¹ ¥ ¤ ¤ Ê ¤ Î ¤ Ç̵ »öÆÉλ ¤ Ç ¤ ¤ Þ ¤ · ¤ ¿¡£

¡¡ ¤ Ø ¤ ó ¤ Æ ¤ ³ ¤ ÊÏà ¤ À ¤ ± ¤ É¡ ¢ ¥ ¢ ¥ Ë ¥ á ¤ Ë ¤ ¹ ¤ ì ¤ Ð°Õ ³° ¤ ÈÌÌÇò ¤ ¤ ¤ «¤ â¡£Íè·î£±£·Æü ¤ Ë±Ç²è ¤ ¬¸ø ³« ¤ µ ¤ ì ¤ ë ¤ è ¤ ¦ ¤ Ê ¤ Î ¤ Ç¡ ¢ ¸ «¤ Æ ¤ ß ¤ è ¤ ¦ ¤« ¤ È »× ¤ à ¤ Æ ¤ ¤ ¤ Þ ¤ ¹ ¡£ ¥ Ú ¥ ó ¥ ® ¥ ó ¤ ¬³Ú ¤ · ¤ ß ¤ À¡£

2018-07-20

ºòÆüÇã ¤ à ¤ ¿ËÜ¡£

| 15:50

¡¡ºòÆü¸ÅËÜ »Ô¾ì ¤ ÇÇã ¤ à ¤ ¿ËÜ¡£

¡¡ÌÀÆü ¤ «¤ é²ÆµÙ ¤ ß ¤ Ç ¤ ¹ ¤ Í¡£Æɽñ ¤ ò ¤ ¤ ¤ à ¤ Ñ ¤ ¤ ¤ · ¤ und ¤ ¤ ¤ È» × ¤ ¤ ¤ Þ ¤ ¹ ¡£

¡¡ºÇ¶á¡ ¢ ¡Ö¡Á ¤ · ¤ º ¤ é ¤ ¤ ¡× ¤ Ƚñ ¤ «¤ ì ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ëÊ ¸ ¾ Ï ¤ ò ¤ è ¤ ¯ ¸« ¤ «¤ ± ¤ ë ¤ Î ¤ ¬¡ ¢ ¤ È ¤ Æ ¤ âµ ¤ ¤ Ë ¤ Ê ¤ ê ¤ Þ ¤ ¹ ¡£¡Ö¡Á ¤ · ¤ Å ¤ é ¤ ¤ ¡× ¤ À ¤ è ¤ Í¡£

2018-07-15

¡Ö±Ñ ¹ ñ°ì²È¡ ¢ ÆüËÜ ¤ ò¿ © ¤ Ù ¤ ë¡¡¾å¡ ¦ ²¼´¬¡×ÆÉÎ »¡£

| 23:54

¡¡ ¥ Þ ¥ ¤ ¥ ± ¥ ë¡ ¦ ¥ Ö¡¼ ¥ ¹ Ãø¡¿ »ûÀ¾ ¤ Î ¤ Ö» ÒÌõ¡Ö±Ñ ¹ ñ°ì²È¡ ¢ ÆüËÜ ¤ ò¿ © ¤ Ù ¤ ë¡¡¾å¡ ¦ ²¼´¬¡×¡Ê³ÑÀîÊ ¸¸ Ë¡ËÆÉÎ »¡£ ¤« ¤ Ê ¤ êÁ° ¤ ËÆÉ ¤ ß »Ï ¤ á ¤ und ¤ ¬¡ ¢ ²¼´¬ ¤ ËÆþ ¤ à ¤ und ¤ ° ¤ é ¤ ¤ ¤ Ǽ㠴 ³Ë° ¤ ¤ und ¤ Î ¤ Ç¡ ¢ ¤ der l ¤ Î¸å ¤ Ï ¤ Á ¤ Ó ¤ Á ¤ Ó ¤ ÈÆÉ ¤ ß¿Ê ¤ á¡ ¢ ºòÆü ¤ è ¤ ¦ ¤ ä ¤ ¯ÆÉλ ¡£

¡¡ ¤ Ê ¤ «¤ Ê ¤« ÌÌÇò ¤ ¤ ÆüËÜ ¤ Ρֿ © ¡× ¤ Î ¥ ì ¥ Ý¡¼ ¥ È ¤ Ç ¤ Ï ¤ ¢ ¤ ë ¤ ¬¡ ¢ ±Ñ ¹ ñ°ì²È¡Ö¡× ¤ È ¤ ¤ ¤ ¦ ¤ ï ¤ ê ¤ Ë ¤ ϱü ¤ µ ¤ ó¡ ¦ »Ò ¤ É ¤ âÈ ´ ¤ ¤ Ç¡ ¢ Ãø¼Ô ¤ ¬°ì¿Í ¤ Ç¿ © ¤ Ù ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë¾Ï ¤ ¬Â¿ ¤ ¤ ¤ Î ¤ ¬Í½ÁÛ ¤ È°ã ¤ à ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ¿¡£²¼´Ø ¤ Ç ¥ Õ ¥ ° ¤ Î ¥ ¥ â ¤ Ë ¤ Á ¤ ç ¤ à ¤ È¿¨ ¤ à ¤ Æ¡ ¢ çÓ ¤ á ¤ Æ ¤ ß ¤ und ¤ é¡ ¢ Î © ¤ Á¾å ¤ zu ¤ à ¤ und ¤ È ¤ ¤ Õ ¤ é ¤ à ¤ È ¤ · ¤ ÆÌÜ ¤ ÎÁ° ¤ die Billardstöcke ¤ ðŠ¤ Ë ¤ Ê ¤ à ¤ und ¤ ± ¤ É¡ ¢ ¤ und ¤ À ¤ ÎÎ © ¤ Á ¤ ¯ ¤ é ¤ ß ¤ Ç ¤ · ¤ ¿¡Á ¤ È ¤ ¤ ¤ ¦ ¤ È ¤ ³ ¤ í ¤ ϾР¤ ¨ ¤ Þ ¤ · ¤ ¿¡£ ¤ der l ¤ ó ¤ Ê ´ ¶ ¤ ¸ ¤ ε ¤ ³Ú ¤ ËÆÉ ¤ á ¤ ëËÜ ¤ Ç ¤ ¹ ¡£

¡¡Â³ÊÔ ¤ â½Ð ¤ und ¤ è ¤ ¦ ¤ Ç ¤ ¹ ¤ Í¡£

2018-07-14

º£ÆüÇã ¤ à ¤ ¿ËÜ¡£

| 15:35

¡¡º£Æü¡ ¢ und ·´ © ½ñÅ ¹ ¤ ÇÇã ¤ à ¤ ¿ËÜ¡£

¢ £Ãæ ¹  ¹ ¥ × ¥ íÌîµå»àË´Í·µº¯Î´Ãø¡Ö¡×¡Êʸ½ÕÊ ¸¸ Ë¡ËŽ ¥ Ž ¥ Ž ¥ ¤ è ¤ ¯ÃÎ ¤ é ¤ Ê ¤ ¤ Ãø¼Ô ¤ À ¤ ¬¡Ê ¥ Ö ¥ í ¥ ¬¡¼ ¤ é ¤ · ¤ ¤ ¡Ë¡ ¢ ¤ Ê ¤ ó ¤ È ¤ Ê ¤ ¯ÆÉ ¤ ó ¤ Ç ¤ ß ¤ è ¤ ¦ ¤ «¤ È» × ¤ à ¤ Æ ¹ ØÆþ¡£

¢ ±üÅıÑÏjuÃønÖ²æ ¤ ¬²È ¤ Î ¥ Ò ¥ ß ¥ ġסʽ¸±Ñ¼ÒÊ ¸¸ Ë¡ËŽ ¥ Ž ¥ Ž ¥ ¡Ö ¥ Ê ¥ Ä ¥ ¤ ¥ Á¡× ¤ ÎÃæ ¤ ΰìºý ¤ Ê ¤ Î ¤ Ç¡ ¢ ¡Ö ¤ è ¤ Þ ¤ Ë ¤ ã¡× ¤ Î ¤ · ¤ ª ¤ ê ¤ ¬Ìã ¤ ¨ ¤ ¿¡£

¡¡ ¤ der l ¤ · ¤ Æ¡ ¢ ¥ Ö ¥ Ã ¥ ¯ ¥ ª ¥ Õ ¤ ÇÇã ¤ Ã ¤ ¿ËÜ¡£

¼ñÌ£¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«? (³ÑÀîʸ¸Ë)

¼ñÌ£ ¤ ϲ¿ ¤ Ç ¤ ¹ ¤ «? (³ÑÀîÊ ¸¸ Ë)

¡¡½ë ¤ ¹ ¤ ® ¤ ëŽ ¥ Ž ¥ Ž ¥ ¡£

2018-07-12

¡Ö±³ ¤ ò° ¦ ¤ ¹ ¤ ë½÷¡×ÆÉÎ »¡£

| 23:34

¡¡²¬Éô ¤ ¨ ¤ ÄÃø¡Ö±³ ¤ ò° ¦ ¤ ¹ ¤ ë½÷¡×¡ÊÆÁ´ÖÊ ¸¸ Ë¡ËÆÉÎ »¡£¾¯ ¤ ·Á° ¤ ˸ø ³« ¤ µ ¤ ì ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ¿±Ç²è ¤ Î ¥ Î ¥ Ù ¥ é ¥ ¤ ¥ ºÈÇ¡£ ¥ ß ¥ ¹ ¥ Æ ¥ ꡼Ū ¤ ÊÅ ¸ ³«¤ ÇÆÉ ¤ ß ¤ ä ¤ ¹ ¤« ¤ à ¤ ¿¡£µËÊ¿ ¤ α³ ¤ ο¿Áê ¤ Ï ¤ À ¤ ¤ ¤ und ¤ ¤ ͽÁÛ ¤ · ¤ Æ ¤ ¤ ¤ und ¤ â ¤ Î ¤ À ¤ à ¤ und ¤ ¬¡ ¢ ¤ ¢ ¤ Þ ¤ ê ¤ Ë ¤ âÈá ¤ · ¤ ¤ ²áµî ¤ ǽŠ¤ ¤ µ ¤ »ý ¤ Á ¤ Ë ¤ Ê ¤ à ¤ Æ ¤ · ¤ Þ ¤ à ¤ ¿¡£

¡¡¼ç±é ¤ zu ¹ â ¶¶ °ìÀ¸¡ ¦ Ä ¹ ß· ¤ Þ ¤ µ ¤ ß ¤ Ê ¤ Î ¤ ÏÃÎ ¤ à ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë ¤ ¬¡ ¢ õÄå ¤ γ ¤ ¸ ¶ ¤ òï ¤ ¬±é ¤ ¸ ¤ Æ ¤ ¤ ¤ und ¤ «¤ ¬µ ¤ ¤ Ë ¤ Ê ¤ ë¡£±Ç²è ¸« ¤ Æ ¤ ß ¤ und ¤ «¤ à ¤ und ¤ Ê ¤ ¢ ¡£

±³¤ò°¦¤¹¤ë½÷ (ÆÁ´Öʸ¸Ë)

±³ ¤ ò° ¦ ¤ ¹ ¤ ë½÷ (ÆÁ´ÖÊ ¸¸ Ë)

¡¡³ ¤ ¸ ¶Ìò ¤ ϵÈÅÄ ¹ ÝÂÀϺ ¤ À ¤ à ¤ und ¤ è ¤ ¦ ¤ Ç ¤ ¹ ¡£²¿ ¤ «¥ ¤ ¥ ᡼ ¥ ¸ ¤ È°ã ¤ ¦ ¤ Ê ¤ ¢ ¡£

ºòÆüÇã ¤ à ¤ ¿ËÜ¡£

| 17:44

¡¡ºòÆü¿ ·´ © ½ñÅ ¹ ¤ ÇÇã ¤ à ¤ ¿ËÜ¡£

¢ £Êæ¼ ¹ °¡ ¦ ¥ Õ ¥ ¸ ¥ â ¥ È ¥ Þ ¥ µ ¥ ëÃø¡Ö ¤ Ë ¤ ç ¤ Ë ¤ ç ¤ Ë ¤ ç ¤ õ¡×¡Êʸ½ÕÊ ¸¸ Ë¡ËŽ ¥ Ž ¥ Ž ¥ ÂÓ ¤ Ë¡Ö ¥ Õ ¥ ¸ ¥ â ¥ È ¥ Þ ¥ µ ¥ ëºÇ¸å ¤ κîÉÊ¡¡¡È ¤ Ë ¤ ç¡É ¤ Ï ¤ â ¤ ¦ Áý ¤ ¨ ¤ Ê ¤ ¤ Ž ¥ Ž ¥ Ž ¥ Ž ¥ Ž ¥ Ž ¥ ¡× ¤ È ¤ ¢ ¤ ê¡ ¢ ¤ È ¤ Æ ¤ â ¤ »¤ Ä ¤ Ê ¤ ¤ ¡£

¢ i · ¾ ± ¹ ÌÃø¡Ö ¥ «¥ È ¥ ¯¡×¡Êʸ½ÕÊ ¸¸ Ë¡ËŽ ¥ Ž ¥ Ž ¥ Ê ¸¸ ˽ñ²¼ ¤ í ¤ ·ºîÉÊ¡£ ¤ Ê ¤ ¼¡ ©

¢ £ »þ³ ¤ ·ë°ÊÃø¡Ö» ç¼°ÉôÆüµ¡×¡Ê¡ËŽ ¹ ÖÃ̼ÒÀÄ ¤ ¤ Ä »Ê ¸¸ Ë¥ Ž ¥ Ž ¥ ̼ÍÑ ¤ Ë¡£

¡¡ ¤ è ¤ ¯ÍøÍÑ ¤ ¹ ¤ ë±Ø ¤ ÎÁ° ¤ Ë ¤ ¢ ¤ ë½ñÅ ¹ ¤ ¬£±£µÆü ¤ ÇÊÄÅ ¹ ¤ ¹ ¤ ë ¤ é ¤ · ¤ ¤ ¡£ ¤ und ¤ ¤ ¤ · ¤ ÆÇã ¤ à ¤ und ¤ ³ ¤ È ¤ Ï ¤ Ê ¤ ¤ ¤ ¬¡ÊºòÆü ¤ âÊÌ ¤ ÎÅ ¹ ¤ Ç ¹ ØÆþ¡Ë¡ ¢ ¤ È ¤ ¤ É ¤ ¤ Î ¤ ¾ ¤ ¤ ¤ Æ ¤ ¤ ¤ und ¤ Î ¤ Ç ¤ «¤ Ê ¤ ê ¥ · ¥ ç ¥ à ¥ ¯¡£ ¤ ³ ¤ ¦ ¤ ä ¤ à ¤ Æ¡ ¢ ¤ É ¤ ó ¤ É ¤ ó¸º ¤ à ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë ¤ ó ¤ À ¤ Ê ¤ ¢ ¡£

2018-07-10

¤ è ¤ «¤ à ¤ und ³ ¨ ËÜ¡£

| 09:53

¡¡ºÇ¶á¿Þ½ñ´Û ¤ Ç¼Ú ¤ ê ¤ Æ ¤ è ¤ «¤ à ¤ und ³ ¨ ËÜ¡£

¡¡¡Ö ¤ ß ¤ Ä ¤ Ð ¤ Á ¤ ß ¤ Ä ¤ Ò ¤ á¡× ¥ · ¥ ꡼ ¥ º ¤ â ¤ ¹ ¤ ´ ¤ ¯ ¤ ¤ ¤ ¤ ¡£Â³ÊÔ ¤ ò´õ˾¡£

2018-07-01

¡Ö ¥ ß ¥ à ¥ ¡¼ ¥ Þ ¥ ¦ ¥ ¹ ¤ ÎÍ «Ýµ¡×ÆÉλ ¡£

| 23:58

¡¡ ¾¾ ²¬·½Í´Ãø¡Ö ¥ ß ¥ à ¥ ¡¼ ¥ Þ ¥ ¦ ¥ ¹ ¤ ÎÍ «Ýµ¡×¡Ê¿·Ä¬Ê ¸¸ Ë¡ËÆÉλ ¡£ÀèÆüƱ ¤ ¸Ãø¼Ô ¤ ΡÖàìáÓ¼Ú ¤ ê¡× ¤ òÆÉ ¤ ó ¤ À ¤ éÌÌÇò ¤ «¤ à ¤ und ¤ Î ¤ Ç¡ ¢ ¡Ö¿·Ä¬Ê ¸¸ Ë ¤ Î100ºý¡× ¤ ΰìºý ¤ Ë ¥ é ¥ ¤ ¥ ó ¥ Ê ¥ à ¥ × ¤ µ ¤ ì ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ëËܽñ ¤ ò¼ê ¤ Ë¼è ¤ à ¤ Æ ¤ ß ¤ ¿¡£

¡¡Åìµþºß½ »¤ Ë ¤ â´Ø ¤ ï ¤ é ¤ º¡ ¢ £Ô£Ä£Ì ¤ Ï» ä ¤ Ë ¤ È ¤ à ¤ ÆÁ ´ ¤ ¯Ì ¤ ÃÎ ¤ ξì½ê ¤ À¡£Ãæ³ØÀ¸ ¤ Î ¤ È ¤ ¤ ν ¤ ³ØÎ ¹¹ Ô¡ÊÅö »þ ¤ Ï´ôÉì¸ © ºß½» ¡Ë ¤ Ç°ìÅÙ ¹ Ô ¤ à ¤ und ¤ ¬¡ ¢ Á ´ ¤ ¯µ²± ¤ Ë »Ä ¤ à ¤ Æ ¤ ¤ ¤ Ê ¤ ¤ ¡£ ¥ Ç ¥ £ ¥ º ¥ Ë¡¼ ¤ Ë ¤ ¢ ¤ Þ ¤ 궽̣ ¤ zu ¤ Ê ¤« ¤ à ¤ und ¤ Î ¤ Ç ¤ der l ¤ ì°ÊÍè ¤ ¬¸þ ¤ «¤ Ê ¤« ¤ à ¤ und ¤ Î ¤ À ¤ ¬¡ ¢ »Ò ¤ É ¤ â ¤ und ¤ Á ¤ È ¹ Ô ¤ ¯ ¤ Ê ¤ é³Ú ¤ · ¤ der l ¤ ¦ ¤ À ¤ Ê ¤ È ¤ Ï» × ¤ ¦ ¡£

¡¡ ¤ µ ¤ Æ¡ ¢ Ëܽñ ¤ Ï ¤ der l ¤ ó ¤ ÊÌç ³ °´Á¡Ê ¤ ³ ¤ θÀÍÕ ¤ Ͻ÷ ¤ zu »È ¤ à ¤ Æ ¤ â ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ Î ¤ À ¤ í ¤ ¦ ¤« ¡Ë ¤ Î »ä ¤ Ç ¤ ⽽ʬ ¤ Ë³Ú ¤ · ¤ á ¤ ë¡ ¢ £Ô£Ä£ÌÈÇ ¤ ª» Å »ö¾®Àâ ¤ À¡£¡Ö ¥ ¥ ã ¥ ¹ ¥ È¡× ¤ È¸Æ ¤ Ð ¤ ì ¤ ë½ ¾ ¶ È°÷ ¤ und ¤ Á ¤ ÎʳƮ ¤ Ö ¤ ê ¤ ÏÄ˲÷ ¤ Ç¡ ¢ Ãø¼Ô ¤ Îʪ¸ìºî ¤ ê ¤ ξå¼ê ¤ µ ¤ ò¸ʬ ¤ ËÌ£ ¤ ï ¤ ¨ ¤ ë¡£ ¤ µ ¤ é ¤ à ¤ ÈÌÌÇò ¤ ¤ ËÜ ¤ òÆÉ ¤ ß ¤ und ¤ ¤ ¿Í ¤ Ë ¤ Ï ¤ Ô ¤ à ¤ und ¤ ê ¤ ΰìºý¡££Ô£Ä£Ì ¹ ¥ ¤ ¤ ÎÃÎ¿Í ¤ ËÁ ¦ ¤ á ¤ Æ ¤ ß ¤ è ¤ ¦ ¤« ¤ È »× ¤ ¦ ¡£

¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Îͫݵ (¿·Ä¬Ê¸¸Ë)

¥ ß ¥ à ¥ ¡¼ ¥ Þ ¥ ¦ ¥ ¹ ¤ ÎÍ «Ýµ (¿·Ä¬Ê ¸¸ Ë)

2018-06-28

à ¤ Ì ¦ ½í ¤ µ ¤ ó ¤ ¬Ž ¥ Ž ¥ Ž ¥ ¡£

| 18:04

¡¡Ã ¤ Ì ¦ ½í ¤ µ ¤ ó ¤ ¬¸òÄÌ »ö¸Î ¤ ÇË ´ ¤ ¯ ¤ Ê ¤ à ¤ ¿¡£¡Ö¼Î ¤ Æ ¤ 롪µ» ½Ñ¡× ¤ zu ¥ Ò ¥ à ¥ È ¤ ·¡ ¢ ¤ ä ¤ Þ ¤ · ¤ und ¤ Ò ¤ Ç ¤ ³ ¤ ΡÖÃǼÎÎ ¥ ¡×¡ ¢ ¶áÆ£ËãÍý·Ã ¤ ΡֿÍÀ¸ ¤ zu ¤ È ¤ ¤ á ¤ ¯ÊÒ ¤ Å ¤ ± ¤ ÎËâË¡¡× ¤ Ø ¤ ȳ ¤ ¯ ¤ ªÊÒ ¤ Å ¤ ±ËÜ ¥ Ö¡¼ ¥ à ¤ βÐÉÕ ¤ ±Ìò ¤ È ¤ Ê ¤ à ¤ ¿¡£

¿·Áõ¡¦ÁýÊäÈÇ ¡Ö¼Î¤Æ¤ë!¡×µ»½Ñ (ÊõÅç¼Ò¿·½ñ)

¿·Áõ¡ ¦ ÁýÊäÈÇ ¡Ö¼Î ¤ Æ ¤ ë! ¡×µ »½Ñ (ÊõÅç¼Ò¿·½ñ)

¿·¡¦ÊҤŤ±½Ñ¡ÖÃǼÎÎ¥¡×

¿·¡ ¦ ÊÒ ¤ Å ¤ ±½Ñ¡ÖÃǼÎÎ ¥ ¡×

¿ÍÀ¸¤¬¤È¤­¤á¤¯ÊҤŤ±¤ÎËâË¡

¿ÍÀ¸ ¤ zu ¤ È ¤ ¤ á ¤ ¯ÊÒ ¤ Å ¤ ± ¤ ÎËâË¡

¡¡ "Ò°é ¤ Æ ¤ ä ¤ · ¤ Ä ¤ ± ¤ Ë´Ø ¤ ¹ ¤ ëËÜ ¤ â¿ ¤ ist ¢ ¤ Ò ¤ der l ¤« ¤ Ë ¥ Õ ¥ ¡ ¥ ó ¤ À ¤ à ¤ und ¤ À ¤ ± ¤ Ë¡ ¢ ¤ È ¤ Æ ¤ â ¥ · ¥ ç ¥ à ¥ ¯¡£ ¢ ¡¡ ¤ ³ ¤ Σ²ºý ¤ ϸ½ºß¡ ¢ Amazon ¤ Ç ¤ ¹ ¤ ´ ¤ ¤ ÃÍÃÊ ¤ Ë ¤ Ê ¤ à ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë¡£ÉÊÀÚ ¤ ì ¤ Î ¤ è ¤ ¦ ¤ Ê ¤ Î ¤ Ç¡ ¢ ºÆÈÇ ¤ ò´õ˾ ¤ · ¤ Þ ¤ ¹ ¡£ jung

Êì¤ÎºîË¡ (PHPʸ¸Ë)

Êì ¤ κîË¡ (PHPÊ ¸¸ Ë)

¡¡ ¤ Þ ¤ À£µ£²ºÐ ¤ À ¤ ·¡ ¢ ¤ â ¤ à ¤ È ¤ und ¤ ¯ ¤ µ ¤ óËÜ ¤ ò½ñ ¤ ¤ ¤ Æ ¤ Û ¤ · ¤ «¤ à ¤ und ¤ Ç ¤ ¹ ¡£

2018-06-23

ºÇ¶á¼Ú ¤ ê ¤ ¿ËÜ¡£

| 18:48

¡¡ºÇ¶á¿Þ½ñ´Û ¤ Ç¼Ú ¤ ê ¤ Æ ¤ è ¤ «¤ à ¤ und ³ ¨ ËÜ¡£

¡¡ ¢ ¬¡¡ ¤ ³ ¤ Σ²ºý ¤ ϼç¿Í¸ø¡Ê ¤ É ¤ Á ¤ é ¤ â ¤ ê ¤ ¹ ¤ ν÷ ¤ Î »Ò¡Ë ¤ ÎÊ · ° ϵ ¤ ¤ zu ¤ È ¤ Æ ¤ â» ÷ ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë ¤ Í¡£

¡¡ ¢ ¬¡¡ ¤ ³ ¤ ÎËÜ¡ ¢ ¤ â ¤ à ¤ È ¥ · ¥ ꡼ ¥ º ¤ òÁý ¤ ä ¤ · ¤ Æ ¤ Û ¤ · ¤ ¤ ¡£ ¤ À ¤ ¤ ¤ ÖÁ° ¤ ÎËÜ ¤ À ¤ ·¡ ¢ ¤ â ¤ ¦ ½Ð ¤ Ê ¤ ¤ ¤ Î ¤ «¤ Ê¡£

¡Ö·¯ ¤ Îç ¹ ¡ ¤ ò¿ © ¤ Ù ¤ und ¤ ¤ ¡×ÆÉÎ »¡£

| 13:48

¡¡½ »Ìî ¤ è ¤ ëÃø¡Ö·¯ ¤ Îç ¹ ¡ ¤ ò¿ © ¤ Ù ¤ und ¤ ¤ ¡×¡ÊÁÐÍÕÊ ¸¸ Ë¡ËÆÉλ ¡£¸À ¤ ï ¤ º ¤ ÈÃÎ ¤ ì ¤ und ¥ Ù ¥ ¹ ¥ È ¥ »¥ 顼¡£ÃÎ¿Í ¤ ¬Âß ¤ · ¤ Æ ¤ ¯ ¤ ì ¤ Þ ¤ · ¤ ¿¡£ ¤ Õ ¤ · ¤ ® ¤ Ê ¥ und ¥ ¤ ¥ È ¥ ë ¤ Ê ¤ Î ¤ Ç´ñÈ ´ ¤ ÊÏà ¤ Ê ¤ Î ¤« ¤ È »× ¤ à ¤ und ¤ é¡ ¢ °Õ ³° ¤ ÈÉáÄÌ ¤ ÎÀĽվ®Àâ ¤ À ¤ à ¤ ¿¡£¼ç¿Í¸ø ¤ Î̾Á° ¤ ¬ºÇ¸å ¤ Þ ¤ ÇÌÀ ¤« ¤ µ ¤ ì ¤ Ê ¤ ¤ ¤ Î ¤ â¡ ¢ ¼êË¡ ¤ È ¤ · ¤ Æ ¤ Ê ¤ «¤ Ê ¤« ÌÌÇò ¤ ¤ ¡£

¡¡ ¤ · ¤ «¤ ·¡ ¢ ¡Ö·¯ ¤ ο´Â¡ ¤ ò¿ © ¤ Ù ¤ und ¤ ¤ ¡× ¤ È ¤« ¡Ö·¯ ¤ δΡ ¤ ò¿ © ¤ Ù ¤ und ¤ ¤ ¡× ¤ À ¤ à ¤ und ¤ é¡ ¢ ¤ ¢ ¤ Þ ¤ êÇä ¤ ì ¤ Ê ¤ «¤ à ¤ und ¤ Î ¤« ¤ â¡£¡Öç ¹ ¡¡× ¤ Ê ¤ Î ¤ ¬¡ ¢ ¤ ¤ ¤ Á ¤ Ð ¤ ó ¤ Î ¥ Ò ¥ à ¥ È ¤ ÎÍýͳ ¤ Ç ¤ Ï ¤ Ê ¤ ¤ ¤ «¡£¡Ö ¤ ¨¡ ¢ ²¿ ¤ der l ¤ Î ¥ und ¥ ¤ ¥ È ¥ ë¡× ¤ Èï ¤ · ¤ â» × ¤ ¦ ¡ ¢ Ì ¥ ÏÇ ¤ ζÁ ¤ ¡£

¡¡µ ¤ ¤ Ë ¤ Ê ¤ ë ¤ Î ¤ ϼç¿Í¸ø ¤ und ¤ Á ¤ ¬½ »¤ ó ¤ Ç ¤ ¤ ¤ ë¾ì½ê¡£Ê¡²¬ ¤ Þ ¤ Ç¿ ·" Àþ ¤ Ç ¹ Ô ¤ ¯ ¤ à ¤ Æ ¤ ³ ¤ È ¤ ÏÅìµþ ¤ ¸ ¤ ã ¤ Ê ¤ ¤ ¤ Î ¤ «¤ Ê¡£ ¤ Ç ¤ â¸ÀÍÕ ¤ Ïɸ½à¸ì ¤ À ¤ ·¡ ¢ Åìµþ ¤ Ë ¤ · ¤« »× ¤ ¨ ¤ Ê ¤ ¤ ¡£Î ¹¹ ÔÀè ¤ Ï ¤ â ¤ à ¤ ȶá¾ì ¤ Ç ¤ â ¤ è ¤« ¤ à ¤ und ¤ Î ¤ Ç ¤ Ï¡£ºéÎÉ ¤ Ï ¤ É ¤ ¦ ¤ · ¤ Æ ¤ âÂçºËÉÜ ¤ Ë ¹ Ô ¤ ¤ und ¤ «¤ à ¤ und ¤ Î ¤« ¤ Ê ¤ ¢ ¡£Çñ ¤ Þ ¤ ê ¤ und ¤ «¤ à ¤ und ¤« ¤ é±ó ¤ ¯ ¤ Ë ¤ · ¤ und ¤ Î ¤ «¤ Ê ¤ ¢ ¡£µþÅÔ ¤ Ç ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ó ¤ ¸ ¤ ã ¤ Ê ¤ ¤ ¤ À ¤ í ¤ ¦ ¤« ¡£