State

¥ ¡¼ ¥  ¥ É ¤ θõÊä

2·ï

¡¡

¡Ö¾õÂÖ¡× ¤ ò ¥ ¯ ¥ é ¥ ¹ ¤ È ¤ · ¤ Æɽ¸½ ¤ ¹ ¤ ë ¤ ³ ¤ È ¤ Ë ¤ è ¤ ê¡ ¢

¾õÂÖÁ «°Ü ¤ ò¼Â ¹ Ô ¥ ¯ ¥ é ¥ ¹ ¤ ÎÆþ ¤ ìÂØ ¤ ¨ ¤ Ë ¤ è ¤ ê¼Â¸½ ¤ ¹ ¤ ëÊýË¡¡£

°ìÈÌ

state

¤ ¹ ¤ Æ ¤ ¤ ¤ È

Some large countries such as the USA are divided into smaller areas called states, which has its own government.

the condition they are in or what they are like at a particular time.