Smalltalk

¥ ³ ¥ ó ¥ Ô ¥ 塼 ¥ und

Smalltalk

¤ ¹ ¤ ⡼ ¤ ë ¤ È¡¼ ¤ ¯

Smalltalk¡ÊSmallTalk¡ ¢ Small Talk ¤ Ê ¤ É ¤ Ï ¤ è ¤ ¯ ¤ ¢ ¤ ë¸í ¤ à ¤ ¿É½µ¡Ë¡£ ¥ ¯ ¥ é ¥ ¹ ¥ Ù¡¼ ¥ ¹ ¤ νã¿è ¥ ª ¥ Ö ¥ ¸ ¥ § ¥ ¯ ¥ È »Ø¸þ¸À¸ì¡ ¥ ¤ Þ ¤ und ¤ Ï ¤ der l ¤ ì ¤ Ë ¤ è ¤ à ¤ Ƶ½Ò ¤ µ ¤ ì ¤ ¿Åý ¹ ç ¥ × ¥ í ¥ ° ¥ é ¥ ß ¥ ó ¥ ° ´ Ķ ¤ È ¤ · ¤ ÆÃÎ ¤ é ¤ ì ¤ ë¡£¸À¸ì¡ ¦ ´ Ķ ¤ Î ¤ ¤ ¤ º ¤ ì ¤ Π¦ ÌÌ ¤« ¤ é ¤ â¡ ¢ ¸å ¤ Î·× »» µ¡ ¤ ÎÀ ¤ ³ ¦ ¤ Ë·× ¤ êÃÎ ¤ ì ¤ Ê ¤ ¤ ±Æ¶Á ¤ òµÚ ¤ Ü ¤ · ¤ und ¥ der l ¥ Õ ¥ È ¥ ¦ ¥ ¨ ¥ ¢ ¡£

Îò »Ë

1970ǯÂå ¤ Ë Xerox ¼Ò ¤ Î ¥ Ñ ¥ í ¥ ¢ ¥ ë ¥ ȸ ¦ µæ½ê (PARC) ¤ ˽ê° ¤ · ¤ Æ ¤ ¤ ¤ und ¥ ¢ ¥ é ¥ ó¡ ¦ ¥ ± ¥ ¤ ¤ Î »ØƳ ¤ Î ¤ â ¤ È¡ ¤ Èà ¤ ΡÖDynabook¡×× ¹ ½ÁÛ ¤ λ ÃÄê²ò ¤ Ç ¤ ¢ ¤ ë ¥ ³ ¥ ó ¥ Ô ¥ 塼 ¥ ¿¡ÖAlto¡× ¤ Ë ¤ ª ¤ ± ¤ ëÂÐÏÃŪ ¥ ³ ¥ ó ¥ Ô ¥ 塼 ¥ ¿´Ä¶¡Êº£É÷ ¤ ˸À ¤ ¦ ¤ È ¤ ³ ¤ í ¤ ΡÈGUI ¥ Ù¡¼ ¥ ¹ ¤ Î OS¡É¡Ë ¤ È ¤ · ¤ Æ ³ «È¯ ¤ µ ¤ ì ¤ ¿¡ ¥ ¤ · ¤« ¤ · ¥ Ñ¡¼ ¥ der l ¥ Ê ¥ ë ¥ ³ ¥ ó ¥ Ô ¥ 塼 ¥ und »Ô¾ì ¤ òÆÉ ¤ ßÀÚ ¤ ì ¤ Ê ¤« ¤ à ¤ und Xerox ¤ Ï¡ ¢ Smalltalk ¤ ò OS ¤ È ¤ · ¤ ÆÅëºÜ ¤ · ¤ und Alto ¤ òÈÎÇä ¤ ¹ ¤ ë ¤ ³ ¤ È ¤ Ï ¤ »¤ º¡ ¢ ·ë¶É¡ ¢ ¥ Ñ¡¼ ¥ der l ¥ Ê ¥ ë ¥ ³ ¥ ó ¥ Ô ¥ 塼 ¥ ¿´Ä¶ ¤ «¤ é ¤ ÏÄø±ó ¤ ¤ ¡ ¢ ¡È ¥ × ¥ í ³« ȯ¼Ô¸þ ¤ ± ¤ ÎÅý ¹ ç²½ ³ «È¯´Ä¶¡É ¤ È ¤ · ¤ Æ Smalltalk ¤ ò¾ ¦ Éʲ½ ¤ ¹ ¤ ë ¤ Ë ¤ È ¤ É ¤ Þ ¤ à ¤ ¿¡£Â¾Êý ¤ Ç Alto ¤ Ï¡ ¢ Smalltalk ¤ È ¤ ÏÊÌ ¤ Ë Xerox ¤ Ç ³« ȯ ¤ µ ¤ ì ¤ und GUI ¥ Ù¡¼ ¥ ¹ ¤ Î OS ¡ÖStar¡× ¤ òÅëºÜ ¤ · ¤ ¿Æ±Ì¾ ¤ Î ¥  ¥ ¯ ¥ ¹ ¥ Æ¡¼ ¥ · ¥ ç ¥ ó ¤ Ëµ »½ÑžÍÑ ¤ µ ¤ ì¡ ¢ ¤ der l ¤ λ îºîµ¡ ¤ È ¤ · ¤ Æ ¤ Î »ÈÌ¿ ¤ ò ¤ Þ ¤ à ¤ È ¤ ¦ ¤ ¹ ¤ ë¡£

Smalltalk ¤ Ï ¸ ¶ §Èó¸ø ³«¤ À ¤ à ¤ und ¤ ¬¡ ¢ ¸å ¤ ËÊý¿Ë ¤ òÊÑ ¹¹ ¡£Byte» ï 1981 ǯ£ ¸ · î ¹ æ ¤ ÎÆý¸ ¤ ÇÂç¡ ¹ Ū ¤ Ë¾Ò²ð ¤ µ ¤ ì¡ ¢ °Ê ¹ ß¡ ¢ À ¤ ³ ¦ ¤ ÎÃíÌÜ ¤ òÍá ¤ Ó ¤ ë ¤ ³ ¤ È ¤ Ë ¤ Ê ¤ ë¡£ ¤ ³ ¤ ì ¤ ËÁ ° ¸ å ¤ · ¤ Æ¡ ¢ Åö »þ ¤ ÎÂç¼ê ¥ ³ ¥ ó ¥ Ô ¥ 塼 ¥ und ¥ ᡼ ¥« ¡¼³Æ¼Ò ¤ Ë ¥ é ¥ ¤ ¥ »¥ ó ¥ ¹ ¤ µ ¤ ì ¤ und ¤ ê¡ ¢ Xerox m« ¿È ¤ â ParcPlace Systems ¤ È ¤ ¤ ¤ ¦ ³ «È¯ ¤ Ê ¤ É ¤ ò¼ê ¤ zu ¤ ± ¤ ëÀìÌç ¤ λ Ò²ñ¼Ò ¤ òÀßÎ © ¤ ·ÈÎÇä ¤ ò ³ «» Ï ¤ · ¤ inÖSmalltalk-80n× ¤ ò ¸ »Î® ¤ Ë¡ ¢ ̵¿ô ¤ Î ¥ С¼ ¥ ¸ ¥ ç ¥ ó ¤ ä ¥ Ð ¥ ê ¥ ¨¡¼ ¥ · ¥ ç ¥ ó ¤ ¬À¸ ¤ ¸ ¤ ¿¡£ ¤ Ê ¤ ª¡ ¢ Smalltalk-80 ¤ ÎÄ ¾ · Ï ¤ ϸ½ºß Cincom ¼Ò ¤ zu ³ «È¯ÈÎÇä ¤ · ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë¡ÖVisualWorks¡×¡£ ¤ Þ ¤ ¿¡ ¢ Smalltalk-80 ¤ Î ¥ µ ¥ Ö ¥» ¥ à ¥ È ¤ Ç Apple ¤ ¬Æ±¼Ò ¤ Î Macintosh ÍÑ ¤ Ë°Ü¿ ¢ ¤ ·¡ ¢ ³ «È¯¼Ô¸þ ¤ ± ¤ ËÈÎÇä ¤ · ¤ Æ ¤ ¤ ¤ und Apple Smalltalk ¤« ¤ éÇÉÀ¸Åª ¤ Ëºî ¤ é ¤ ì ¤ ¿¡ÖSqueak¡× ¤ â¶áǯÏÃÂê ¤ ò¸Æ ¤ ó ¤ Ç ¤ ¤ ¤ ë¡£Little Smalltalk ¤ ä GNU Smalltalk ¤ È ¤ ¤ ¤ à ¤ ¿¡ ¢ ° ¦ ¹ ¥ ²È ¤ Ë ¤ è ¤ ë¡È ¤ ª¼êÀ½¡É ¤ μÂÁõ ¤ â¿ ¤ ¤ ¡£

¸À¸ì

Smalltalk ¤ ϴĶÆâ ¤ Ç »ÈÍÑ ¤ Ç ¤ ¤ ë¸À¸ì ¤ Î̾Á° ¤ Ç ¤ â ¤ ¢ ¤ ë¡£¸À¸ì ¤ È ¤ · ¤ Æ ¤ Î Smalltalk ¤ Ï¡ ¢ ¤ der l ¤ ÎÆÃħ ¤ È ¤ · ¤ Æ¡ ¢ SIMULA ¤ ÇÄó°Æ ¤ µ ¤ ì ¤ und ¥ ¯ ¥ é ¥ ¹ ¤ È ¥ ª ¥ Ö ¥ ¸ ¥ § ¥ ¯ ¥ È ¤ È ¤ ¤ ¤ ¦ ÏÈÁÈ ¤ ß¡ ¢ ¤ ¢ ¤ é ¤ æ ¤ ë ¤ â ¤ Î ¤ ¬Âè°ìµé ¥ Ç¡¼ ¥ und ¤ Ç ¤ ¢ ¤ ë LISP Ū ¤ ʵ¡ ¹ ½¡ ¢ LOGO ¤ Îɽµ ¤ äɽ¸½ ¤ Ë ¤ ª ¤ ± ¤ ë¡È¿Æ ¤ · ¤ ß ¤ ä ¤ ¹ ¤ µ¡É ¤ òÊ» ¤ »» ý ¤ Ä¡£Smalltalk ¤ Ç °· ¤ ¦ ¤ ³ ¤ È ¤ zu ¤ Ç ¤ ¤ ë ¥ Ç¡¼ ¥ und ¤ Ï ¤ ¹ ¤ Ù ¤ Æ ¥ ª ¥ Ö ¥ ¸ ¥ § ¥ ¯ ¥ È ¤ Ç¡ ¢ ¥ ³¡¼ ¥ É ¤ Ï¾ï ¤ Ë¡È ¥ ª ¥ Ö ¥ ¸ ¥ § ¥ ¯ ¥ È ¤ Ø ¤ Î ¥ á ¥ à ¥ »¡¼ ¥ ¸Á÷¿®¡É ¤ Î ¥ ¹ ¥ und ¥ ¤ ¥ ë ¤ ǵ½Ò ¤ ·¡ ¢ ¿ ¤ ¯ ¤ Î¾ì ¹ ç¡ ¢ ÆâÉôŪ ¤ Ë ¤ â ¤ der l ¤ Î ¤ è ¤ ¦ ¤ ˽èÍý ¤ µ ¤ ì ¤ ë¡£Æó ¹ à±é» »¤ ä¡ ¢ LISP ¤ ò½ü ¤ ¯°ìÈÌŪ ¤ ʸÀ¸ì ¤ Ç ¤ Ï¡È ¹ ½Ê¸¡É ¤ È ¤ · ¤ ÆÍÑ°Õ ¤ µ ¤ ì ¤ ë¾ò·ïʬ´ô ¤ Ê ¤ É ¤ ÎÀ © ¸æ ¹ ½Â ¤ ɽ¸½ ¤ Ë ¤ ª ¤ ¤ ¤ Æ ¤ â ¤ ³ ¤ Î ¸ ¶ § ¤ Ï´Ó ¤« ¤ ì ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë¡£

¤ Ê ¤ ª¡ ¢ Åö½é¡Ö ¥ ª ¥ Ö ¥ ¸ ¥ § ¥ ¯ ¥ È »Ø¸þ¡× ¤ Ï¡ ¢ ¤ ³ ¤ Î¡È ¥ ª ¥ Ö ¥ ¸ ¥ § ¥ ¯ ¥ È ¤ Ø ¤ Î ¥ á ¥ à ¥» ¡¼ ¥ ¸Á÷¿®¡É ¤ ò°ÕÌ£ ¤ ¹ ¤ ë ¤ â ¤ Î ¤ Ç ¤ ¢ ¤ à ¤ und ¤ ¬¡ ¢ ¸å ¤ Ë C ++ ¤ ÎÀß·×¼Ô ¤ Ç ¤ ¢ ¤ ë ¥ Ó ¥ ¢ ¥ ë ¥ Í¡ ¦ ¥ ¹ ¥ È ¥ é ¥ ¦ ¥ ¹ ¥ È ¥ é ¥ à ¥ × ¤ zu 1986ǯ ¤ Ëȯɽ ¤ · ¤ ¿¡ÈÃê¾Ý ¥ Ç¡¼ ¥ ¿·¿ ¤ Î ¥ ¹ ¡¼ ¥ Ñ¡¼ ¥ »¥ à ¥ È¡É ¤ È ¤ ¤ ¤ ¦ ¡Ö ¥« ¥ × ¥ »¥ ë²½¡ ¢ ·Ñ¾µ¡ ¢ ¿ÂÖÀ¡× ¤ ËÂåɽ ¤ µ ¤ ì ¤ ë ¹ Í ¤ ¨Êý ¤ ËÃÖ ¤ ´ ¹ ¤ ¨ ¤ é ¤ ì ¤ Æ ¤ æ ¤ ¯ ¤ ³ ¤ È ¤ Ë ¤ Ê ¤ ë¡£¸½ºß ¤ Ï¡ ¢ ξ¼Ô ¤ ò ¥ ß ¥ à ¥ ¯ ¥ ¹ ¤ · ¤ ¿³µÇ° ¤ Ç¸ì ¤ é ¤ ì ¤ ë ¤ ³ ¤ È ¤ ¬Â¿ ¤ ist ¢ ¤ ³ ¤ ì ¤ ¬¡Ö ¥ ª ¥ Ö ¥ ¸ ¥ § ¥ ¯ ¥ È "ظþ¡× ¤ òÆñ²ò ¤ Ê ¥ ¡¼ ¥  ¥ É ¤ Ë ¤ · ¤ Æ ¤ · ¤ Þ ¤ ¦ ¸ ¶ °ø ¤ Î ¤ Ò ¤ È ¤ Ä ¤ È ¤ â ¹ Í ¤ ¨ ¤ é ¤ ì ¤ ë¡£ ¤ Þ ¤ ¿¡ ¢ ¥ ª ¥ Ö ¥ ¸ ¥ § ¥ ¯ ¥ È »Ø¸þ¥ × ¥ í ¥ ° ¥ é ¥ ß ¥ ó ¥ ° ¸À¸ì¡È¡É ¤ Ë£² ¤ Ä ¤ θµÁÄ ¤ zu ¤ ¢ ¤ ë ¤ Î ¤ Ï ¤ ³ ¤ ¦ ¤ · ¤ ¿ÇØ·Ê ¤ Ë ¤ è ¤ ë¡Ê¸å¼Ô ¤ Î¡Ö ¥ ª ¥ Ö ¥ ¸ ¥ § ¥ ¯ ¥ È» ظþ¡× ¤ ÎÎ © ¾ì ¤ Ç ¤ θµÁÄ ¤ Ï SIMULA ¡Ë¡£ jung

Smalltalk-80 ¤ Îȯɽ ¤ ò ¤ ¤ à ¤ «¤ ± ¤ Ë¡ ¢ ¿ ¤ ¯ ¤ δû ¸¸ À¸ì ¤ ¬¡Ö ¥ ª ¥ Ö ¥ ¸ ¥ § ¥ ¯ ¥ È» ظþ¡× ¤ ò¼è ¤ ê ¹ þ ¤ ó ¤ À ¥ Ï ¥ ¤ ¥ Ö ¥ ê ¥ à ¥ ɸÀ¸ì¡ ¢ ¤ ¢ ¤ ë ¤ ¤ ¤ Ï ¥ Þ ¥ ë ¥ Á ¥ Ñ ¥ é ¥ À ¥ ¤ ¥ à¸À¸ì ¤ È ¤ · ¤ ÆÀ¸ ¤ Þ ¤ ìÊÑ ¤ ï ¤ à ¤ ¿¡£ ¤ Þ ¤ ¿¡ ¢ ¥ Ç ¥ ¶ ¥ ¤ ¥ ó ¥ Ñ ¥ ¿¡¼ ¥ ó ¤ ä ¥ ê ¥ Õ ¥ ¡ ¥ ¯ ¥ und ¥ ê ¥ ó ¥ °¡ ¢ ¥ ¨ ¥ ¯ ¥ ¹ ¥ È ¥ ꡼ ¥ à¡ ¦ ¥ × ¥ í ¥ ° ¥ é ¥ ß ¥ ó ¥ °¡ÊXP¡Ë ¤ Ê ¤ É ¤ ÎÈæ³ÓŪ¿· ¤ · ¤ ¤ ³µÇ° ¤ ä¼êË¡ ¤ â¡ ¢ Smalltalk ¤ È¿¼ ¤ ¤ ´ Ø ¤ ï ¤ ê ¤ ò »ý ¤ Ä ¤ Ê ¤ É¡ ¢ ¡Ö ¥ ª ¥ Ö ¥ ¸ ¥ § ¥ ¯ ¥ È »Ø¸þ¡× ¤ θÀÍÕ ¤ λ ý ¤ Ä°ÕÌ£ ¤ Ï ¤ ¹ ¤ à ¤ «¤ êÊÑ ¤ ï ¤ à ¤ Æ ¤ · ¤ Þ ¤ à ¤ und ¤ ¬¡ ¢ ¤ der l ¤ αƶÁÎÏ ¤ Ï¿´ô ¤« ¤ ÄÄ ¹ ´ ü ¤ Ë ¤ ï ¤ und ¤ à ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë ¤ ³ ¤ È ¤ âÆÃÉ® ¤ ËÃÍ ¤ ¹ ¤ ë¡£

´ Ä ¶

1970ǯÂå ¤ «¤ é1980ǯÂå¡ ¢ ¤ Þ ¤ À ¥ ¥ ã ¥ é ¥ ¯ ¥ ¿¡¼ ¥ Ù¡¼ ¥ ¹ ¤ Îɽ¼¨ ¤ ä UI ¤ ¬¼çή ¤ À ¤ à ¤ und» þÂå ¤ Ë¡ ¢ Smalltalk ¤ Ͻé´ü ¤ Î ¥ С¼ ¥ ¸ ¥ ç ¥ ó ¤ «¤ é ¥ ° ¥ é ¥ Õ ¥ £ ¥« ¥ ë ¥ Ù¡¼ ¥ ¹ ¤ Î UI ¤ òÈ÷ ¤ ¨ ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ¿¡£ ¤ der l ¤ ì ¤ ò¼õ ¤ ±·Ñ ¤ ¤ ¤ À Smalltalk-80 ¤ â¡Ê¡ÈOS¡É ¤ Ç ¤ Ï ¤ Ê ¤ ¯¡È ³ «È¯´Ä¶¡É ¤ È ¤ · ¤ Æ ¤ Ç ¤ Ï ¤ ¢ ¤ à ¤ und ¤ ¬¡Ë¶Ã ¤ ¤ ò ¤ â ¤ à ¤ Ƽõ ¤ ±» ß ¤ á ¤ é ¤ ì ¤ ¿¡£¶ñÂÎŪ ¤ Ë ¤ Ï¡ ¢ Alto ¤ ¥ Ó ¥ à ¥ È ¥ Þ ¥ à ¥ ×¥ Ç ¥ £ ¥ ¹ ¥ × ¥ ì ¥ ¤Î¡ ¢ ɸ½àÁõÈ÷ ¤ Î ¥ Þ ¥ ¦ ¥ ¹ ¤ òÁ°Äó ¤ È ¤ · ¤ ¿¡ ¢ ¥ ª¡¼ ¥ С¼ ¥ é ¥ à ¥ ס ¦ ¥ ¦ ¥ ¤ ¥ ó ¥ É ¥ ¦ ¡ ¢ ¥ Ý ¥ à ¥ × ¥ ¢ ¥ à ¥ × ¥ á ¥ Ë ¥ 塼¡ ¢ WYSIWYG ¤ «¤ Ä ¥ ¤ ¥ ó ¥ und ¥ é ¥ ¯ ¥ Æ ¥ £ ¥ Ö ¤ Ê ¥ ¨ ¥ Ç ¥ £ ¥ ¿¡ ¢ ¥ ¨ ¥ ó ¥ É ¥ 桼 ¥ ¶¡¼ ¤ zu ¥ ° ¥ ê ¥ Õ ¤ ò¼« ºß ¤ ËÊÔ½¸ ¤ Ç ¤ ¤ ë ¥ Õ ¥ © ¥ ó ¥ È ¤ Ê ¤ É ¤ Ç¡ ¢ ¤ Þ ¤ ¿¡ ¢ ¥ Ç ¥ ¹ ¥ ¯ ¥ È ¥ à ¥ ס ¢ ¥ ¡¼ ¥ Ü¡¼ ¥ É¥ · ¥ 硼 ¥ È ¥ «¥ à ¥ È¡ ¢ ¡Ê ¥ Æ ¥ ¥ ¹ ¥ È ¤ ËÂÐ¾Ý ¤ ò¸Â ¤ ë ¤ ¬¡Ë ¥ «¥ à ¥ È¡õ ¥ Ú¡¼ ¥ ¹ ¥ È ¤ È ¤ ¤ ¤ à ¤ und ¸« ¤ ¿ÌÜ ¤ ä »È ¤ ¤ ¾¡¼ê ¤ Ë´Ø ¤ ï ¤ ë ¤ · ¤ ¯ ¤ ß ¤ â´Þ ¤ á¡ ¢ ¤ Û ¤ ܸ½ºß ¤ Î GUI ¥ Ù¡¼ ¥ ¹ ¤ Î OS ¤ λ Ñ ¤ ò1970ǯȾ ¤ к ¢ ¤ Ë ¤ Ï´ °È÷ ¤ · ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ¿¡£

Smalltalk ¤ Ë ¤ ª ¤ ¤ ¤ Æ ¥ Ç¡¼ ¥ und ¤ ä ¥ × ¥ í ¥ ° ¥ é ¥ à ¤ Ï¡ ¢ ¥ Õ ¥ ¡ ¥ ¤ ¥ ë ¤ Ç ¤ Ï ¤ Ê ¤ ist ¢ ¤ ¹ ¤ Ù ¤ Æ ¥ ª ¥ Ö ¥ ¸ ¥ § ¥ ¯ ¥ È ¤ È ¤ · ¤ Æ ¥ á ¥ â ¥ ê¾å ¤ Ç´ÉÍý ¤ µ ¤ ì ¤ ë ¤ und ¤ á¡ ¢ Macintosh ¤ Î Finder ¤ Î ¤ è ¤ ¦ ¤ Ë ¥ Ç ¥ £ ¥ ì ¥ ¯ ¥ È ¥ ê ¹ ½Â ¤ ¤ ä ¥ Õ ¥ ¡ ¥ ¤ ¥ ë ¤ ò "ë³Ð²½ ¤ ¹ ¤ ë ¥ ¢ ¥ × ¥ ê ¤ ÏɬÍ× ¤ È ¤ µ ¤ ì ¤ º¡ ¢ ³« ȯ ¤ â ¤ µ ¤ ì ¤ Ê ¤ "¤ à ¤ ¿¡£ ¤ · ¤« ¤ ·¡ ¢ ¥ ª ¥ Ö ¥ ¸ ¥ § ¥ ¯ ¥ È ¤ ÎÃò·¿ ¤ È ¤ â¸À ¤ ¨ ¤ ë ¥ ¯ ¥ é ¥ ¹ ¤ È ¤ der l ¤ γ¬ÁØ ¹ ½Â ¤ ¤ äÄêµÁÆâÍÆ ¤ αÜÍ÷¡ ¢ ·ó¡ ¢ ÊÔ½¸ÍÑ ¤ Î ¥ ¢ ¥ × ¥ ê ¤ È ¤ · ¤ jung Æ¡Ö ¥ · ¥ ¹ ¥ Æ ¥ à ¥ Ö ¥ é ¥ ¦ ¥ ¶¡× ¤ ¬É¸½à ¤ ÇÍÑ°Õ ¤ µ ¤ ì ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ¿¡£ ¥ é ¥ ꡼¡ ¦ ¥ Æ ¥ ¹ ¥ 顼 ¤ Î¼ê ¤ Ë ¤ è ¤ ë ¤ ³ ¤ Î ¥ der l ¥ Õ ¥ È ¤ ÎÂî±Û ¤ · ¤ und »È ¤ ¤ ¾¡¼ê ¤ Ï¡ ¢ ¸å ¤ Ë NeXT ¤ Î Workspace Manager¡Ê¸½ºß ¤ Î OS X ¤ Ç ¤ Ï Finder ¤ Î ¥« ¥ é ¥ àɽ¼¨ ¤ Ë ¤ der l ¤ ÎÌ ¾ »Ä ¤ ò» Ä ¤ ¹ ¡Ë ¤ Ê ¤ É ¤ Ë ¤ âÂç ¤ ¤ ʱƶÁ ¤ òÍ¿ ¤ ¨ ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë¡£

Apple ¤ Î Lisa¡ ¢ Macintosh¡ ¢ Microsoft ¤ Î Windows ¤ Î ¤ è ¤ ¦ ¤ Ê ¥ ¦ ¥ ¤ ¥ ó ¥ É ¥ ¦ ºî¶È´Ä¶ ¤ Ï¡ ¢ Åö½é¡ ¢ Smalltalk ¥ · ¥ ¹ ¥ Æ ¥ à ¤ Î ¥ ë ¥ à ¥ ¯¡õ ¥ Õ ¥ nm ¥ ë ¤ ò ¥ Ò ¥ ó ¥ È ¤ Ë ¤ Ï ¤ · ¤ Æ ¤ ¤ ¤ und ¤ â ¤ Î ¤ Ρ ¢ ¤ der l ¤ Î ¤ · ¤ ¯ ¤ ß¼ «ÂÎ ¤ Ï¡ ¢ ¥ ª ¥ Ö ¥ ¸ ¥ § ¥ ¯ ¥ È» ظþ ¤ È ¤ Ï̵±ï ¤ Ρ ¢ ¤ ¢ ¤ ë ¤ ¤ ¤ Ï ¥ ª ¥ Ö ¥ ¸ ¥ § ¥ ¯ ¥ È »Ø¸þ¿§ ¤ Î¼å ¤ ¤ ¥ 롼 ¥ Á ¥ ó ¥ é ¥ ¤ ¥ Ö ¥ é ¥ ê ¤ È ¤ · ¤ ƼÂÁõ ¤ µ ¤ ì ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë ¤ â ¤ Î ¤ Ð ¤« ¤ ê ¤ À ¤ à ¤ ¿¡£ ¤ · ¤ «¤ · ¶áǯ ¤ Ë ¤ Ê ¤ à ¤ Æ¡ ¢ ¤ ³ ¤ ì ¤ é ¤ Î ¥ · ¥ ¹ ¥ Æ ¥ à ¤ Ï ¥ Õ ¥ 졼 ¥ à ¥  ¥ ¯ ¤ Ë ¤ è ¤ ë ¥ ª ¥ Ö ¥ ¸ ¥ § ¥ ¯ ¥ È »Ø¸þ ¥ ¢ ¥ × ¥ í¡¼ ¥ Á ¤ Ë¾Æ ¤ ľ ¤ µ ¤ ì ¤ ë· ¹ ¸þ ¤ Ë ¤ ¢ ¤ ë¡£´Ä¶ ¤ È ¤ · ¤ Æ ¤ â¡ ¢ Smalltalk ¤ Ï¿´ô ¤« ¤ ÄÄ ¹ ´ ü ¤ Ë ¤ ï ¤ und ¤ à ¤ ƾ¼Ô ¤ ˱ƶÁ ¤ òÍ¿ ¤ ¨Â³ ¤ ± ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ëÅÀ ¤ â ¤ Þ ¤ ¿¡ ¢ ÆÃÉ® ¤ ËÃÍ ¤ ¹ ¤ ë¡£