Hatena::¥Ö¥í¥°(Diary)

¤ Ä ¤ ì ¤ Å ¤ ì ¤ Ê ¤ ë ¤ Þ ¤ Þ ¤ Ë

¤ Ä ¤ ì ¤ Å ¤ ì ¤ Ê ¤ ë ¤ Þ ¤ Þ¡ ¢ ¶½Ì£ ¤ Î ¤ ¢ ¤ ëÆâÍÆ ¤ ò¡ ¢ ÆÈÃÇ ¤ ÈÊÐ ¸«¤ ǽñ ¤ ¤ ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë ¥ Ö ¥ í ¥ °¡£
»þ ¤ Ë ¤ Ï ¥ Ñ ¥ ist der l ¥ ³ ¥ ó¡ ¢» þ ¤ Ë ¤ Ï ¥ Ð ¥ ¤ ¥ ¢ ¼ñÌ£ ¤ Þ ¤ ë ¤ À ¤ · ¤ κ£²ó ¤ Ï¡Ä jung

¢ £2018.6.18 (·î)

¥ · ¥ § ¥ ë´Ø¿ô ¤ Ç ip2long ¤ È long2ip ¼ÂÁõ

µ× ¤ · ¤ Ö ¤ ê ¤ Ë ¥ · ¥ § ¥ ë (bash) ¾å ¤ Ç ip2long / long2ip ¤ ò »È ¤ ¤ ¤ und ¤ ¯ ¤ Ê ¤ à ¤ Æ¡ ¢ ´ Ø¿ô (function) ¤ È ¤ · ¤ Ƽ« ¸Ê¼ÂÁõ¡£

¥ í ¥ ó ¥ °IP ¥ ¢ ¥ É ¥ ì ¥ ¹ - ¤ Ä ¤ ì ¤ Å ¤ ì ¤ Ê ¤ ë ¤ Þ ¤ Þ ¤ Ë

¤ É ¤ à ¤ Á ¤ â ¥ µ ¥ Ë ¥ und ¥ ¤ ¥ º ¤ zu ¤ ¤ Á ¤ ó ¤ È ¤ Ç ¤ ¤ Æ ¤ Ê ¤ ¤ ¤ ·¡ ¢ ¤ Á ¤ ç ¤ à ¤ È̵ÂÌ ¤ zu ¤ ¢ ¤ ë ¤ ± ¤ É¡ ¢ ʬ ¤ «¤ ê ¤ ä ¤ ¹ ¤ µÍ ¥ Àè ¤ ǽèÍý¡£

»Å» ö ¤ Ë »È ¤ ¦ Êý ¤ Ï¡ ¢ Àµµ¬É½¸½ ¤ Ç IP ¥ ¢ ¥ É ¥ ì ¥ ¹ ¤ ò ¥ Á ¥ § ¥ à ¥ ¯ ¤ ¹ ¤ ë ¤ ³ ¤ È¡£

ip2long ´ Ø¿ô
ip2long() {
  ## argument check.
  # Dot count
  # ¿ô»ú°Ê³°(¥É¥Ã¥È¤È²þ¹Ô)¤Ç4ʸ»ú¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë NG
  iNum=$(echo $1 | sed 's/[0-9]//g' | wc -c)
  [ "${iNum}" -eq "4" ] || return 1

  # Octet input
  iOct1=$(echo $1 | awk -F"." '{print $1}')
  iOct2=$(echo $1 | awk -F"." '{print $2}')
  iOct3=$(echo $1 | awk -F"." '{print $3}')
  iOct4=$(echo $1 | awk -F"." '{print $4}')

  # Octet caliculation
  nOct1=$(expr ${iOct1} \* 256 \* 256 \* 256)
  nOct2=$(expr ${iOct2} \* 256 \* 256)
  nOct3=$(expr ${iOct3} \* 256)
  nOct4=$(expr ${iOct4})
  nOct=$(expr ${nOct1} + ${nOct2} + ${nOct3} + ${nOct4})

  echo "${nOct}"
  return 0
}
long2ip ´ Ø¿ô

ip2long ´ Ø¿ô ¤ òÍøÍÑ ¤ ¹ ¤ ë ¤ Î ¤ Ç¡ ¢ ɬ ¤ º ip2long ¤ Î¸å ¤ ˵½Ò ¤ ¹ ¤ ë ¤ ³ ¤ È¡£

long2ip() {
  ## argument check.
  # Numeric count
  # ¿ô»ú°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼½ªÎ»
  expr $1 + 0 > /dev/null 2>&1 || return 1

  # ¾®¿ôÅÀ¤ÏÁ´¤ÆÀÚ¤ê¼Î¤Æ
  iOct1=$(expr $1 \/ 256 \/ 256 \/ 256)
  nOct1=$(expr $1 - $(ip2long ${iOct1}.0.0.0))

  iOct2=$(expr ${nOct1} \/ 256 \/ 256)
  nOct2=$(expr $1 - $(ip2long ${iOct1}.${iOct2}.0.0))

  iOct3=$(expr ${nOct2} \/ 256)
  nOct3=$(expr $1 - $(ip2long ${iOct1}.${iOct2}.${iOct3}.0))

  iOct4=${nOct3}

  echo "${iOct1}.${iOct2}.${iOct3}.${iOct4}"
  return 0
}

¢ £2018.6.17 (Æü)

µ×¡ ¹ ¤ Ë Windows ¤ zu ¶² ¤ í ¤ · ¤ ¤ ¤ È »× ¤ à ¤ ¿Æü

¤ der l ¤ ì ¤ Ê ¤ ê ¤ Ë Windows ¤ ò »È ¤ ¤ ´ · ¤ ì ¤ Æ ¤ ¤ ¤ Æ¡ ¢ ¤ ¢ ¤ Þ ¤ êÃÏÍë ¤ Ë ¥ Ï ¥ Þ ¤ ëÍÍ ¤ Ê ¤ ³ ¤ È ¤ ¬¾¯ ¤ Ê ¤ ¯ ¤ Ê ¤ à ¤ Æ ¤ ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë ¤ ó ¤ À ¤ ± ¤ ì ¤ É¡ ¢» þÀÞ ¤ ä ¤ é ¤ «¤ ¹ ¤ Î ¤ der km« ʬ ¤ À ¤ Ê ¤ ¡ ¤ È¡Ä¡Ä

2in1 Windows ¥ und ¥ Ö ¥ ì ¥ à ¥ ÈPC ¤ òÍøÍÑ ¤ · ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë ¤ Î ¤ À ¤ ± ¤ ì ¤ É¡ ¢ ³ °½ÐÁ° ¤ Ë ¤ ϼ «Âð Wi-Fi ¤ Ç ¥ ¢ ¥ à ¥ × ¥ Ç¡¼ ¥ È¸å¡ ¢ ³ °½ÐÀè ¤ Ç ¤ Ï ¥ Æ ¥ ¶ ¥ ê ¥ ó ¥ ° ¤ òÍøÍÑ ¤ · ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë¾õ ¶ · ¡£

º£²ó ¤ â ¥ ¢ ¥ à ¥ × ¥ Ç¡¼ ¥ È ¤ òºÑ ¤ Þ ¤ »¤ Æ ¤« ¤ é »ý ¤ Á½Ð ¤ · ¤ und ¤ ó ¤ À ¤ ± ¤ É¡ ¢ ¥ und ¥ ¤ ¥ ß ¥ ó ¥ °Åª ¤ Ë Windows Update ¤ ¬Íè ¤ Æ ¤ · ¤ Þ ¤ à ¤ Æ¡ ¢ ¥ Æ ¥ ¶ ¥ ê ¥ ó ¥ °Ãæ ¤ Ë ¤ ¤ ¤ ¤ Ê ¤ ê 2.6GB ¤ â ¤ Î ¥ À ¥ ¦ ¥ ó ¥ í¡¼ ¥ É ¤ ¬È¯À¸ ¤ · ¤ ƺ£·î ¤ ÎÄÌ¿®ÎÌ ¤ ò ¤ á ¤ Á ¤ ã ¤ ¯ ¤ Á ¤ ã°µÇ÷ ¤ µ ¤ ì ¤ Æ ¤ · ¤ Þ ¤ à ¤ ÆÎÞÌÜ¡£

¤ Á ¤ Ê ¤ ß ¤ Ë¡ ¢ ¥ Ñ ¥ ± ¥ à ¥ È ¥ Ñ ¥ à ¥ ¯ ¤ Ï¡ÖXi ¥ Ç¡¼ ¥ ¿M ¥ Ñ ¥ à ¥ ¯¡× ¤ Ç¡ ¢ 5GB À © ¸Â¡£

· «¤ ê±Û ¤ · ¤ ¢ ¤ ê¡£

¥ Æ ¥ ¶ ¥ ê ¥ ó ¥ ° ¤ Ç ¤ âÄɲÃÎÁ¶â ¤ Ê ¤ ·¡£

5·î ¤ ÎÄÌ¿®ÎÌ ¤ zu 3GB Ì ¤ Ëþ ¤ Ç¡ ¢ 6·î ¤ Ø ¤ ÎÄÌ¿®ÎÌ ¤ Î · «±Ûʬ 2GB ¤ zu ¤ Ê ¤ ± ¤ ì ¤ С ¢ ¤ Ê ¤ Ë ¤ ² ¤ Ë ¥ ¢ ¥ ¦ ¥ È ¤ À ¤ à ¤ ¿ÌÏÍÍ¡£

·î ¤ ÎÃæ ¤ Û ¤ É ¤ ÇÀ © ¸Â ¤ zu ¤ «¤« ¤ à ¤ und ¤ «¤ â ¤ È ¹ Í ¤ ¨ ¤ ë ¤ È¡ ¢ ¶ ² ¤ í ¤ · ¤ ¤ ¡Ä¡Ä¡£

¤ ¤ ¤ ä¡ ¢ 1,000±ß ¤ Û ¤ É ¤ Ç 1GB ¤ ÎÄɲà ¤ ò ¤ ¹ ¤ ì ¤ Ð »È ¤ ¨ ¤ Ê ¤ ¯ ¤ Ï ¤ Ê ¤« ¤ à ¤ und ¤ ó ¤ À ¤ ± ¤ É¡ ¢ Windws Update ¤ Î ¤ und ¤ á ¤ ËÄɲà ¤ È ¤ ¤ ¤ ¦ ¤ Î ¤ â ¤ Í ¤ §¡£

¤ Ò ¤ È ¤ Ä¾å ¤ Î ¥ é ¥ ó ¥ ¯¡Ö ¥ ¦ ¥ ë ¥ È ¥ é ¥ Ç¡¼ ¥ ¿L ¥ Ñ ¥ à ¥ ¯¡× ¤ À ¤ È¡ ¢ ·î ¤ Ë 20GB ¤ Þ ¤ Ç OK ¤ À ¤ ± ¤ É¡ ¢ ¤ ³ ¤ Á ¤ é ¤ Ï ¥ Æ ¥ ¶ ¥ ê ¥ ó ¥ ° ¤ ¹ ¤ ë ¤ und ¤ á ¤ Ë 1,000 ±ß ¤ ÎÄɲÃÎÁ¶â ¤ ¬É¬Í× ¤ Ç¡ ¢ Ê »¤» ¤ Æ 7,000 ±ß ¤ Û ¤ ÉɬÍ× ¤ Ë¡£

Èù̯ ¤ ¹ ¤ ® ¤ ëÎÁ¶âÂÎ·Ï ¤ À ¤ è ¤ Í¡£¡£¡£


¤ È ¤ ê ¤ ¢ ¤ ¨ ¤ º¡ ¢ È¿¾Ê ¤ ÈÈ÷˺ ¤ ò·ó ¤ Í ¤ Æ¡ ¢ ÄÌ¿®ÎÌ ¤ òÀ © ¸Â ¤ ¹ ¤ ëÊýË¡ ¤ ò ¥ á ¥ â¡£

»² ¾ÈÀè

http://www .itmedia.co.jp/mobile/articles/1804/08/news019.html

¥ ¹ ¥ Þ ¥ ÛÂ ¦

¥ Æ ¥ ¶ ¥ ê ¥ ó ¥ °ÀßÄê ¤ ËÊÑ ¹¹ ¤ Ê ¤ ·¡£

Windows  ¦

¥ Æ ¥ ¶ ¥ ê ¥ ó ¥ °ÀܳÃæ ¤ Î ¤ È ¤ ¤ Ï¡ ¢ ¥ und ¥ ¹ ¥ ¯ ¥ È ¥ ì ¥ ¤ ¤ «¤ é ¥ ¤ ¥ ó ¥ ¿¡¼ ¥ Í ¥ à ¥ È ¥ ¢ ¥ ¯ ¥» ¥ ¹ ¤ Î ¥ × ¥ í ¥ Ñ ¥ Æ ¥ £ ¤ ò ³«¤ ¤ ¤ Æ¡ ¢ ¡Ö½¾ÎÌÀ © ²Ý¶âÀܳ ¤ È ¤ · ¤ ÆÀßÄê ¤ ¹ ¤ ë¡× ¤ Î ¥ ¹ ¥ ¤ ¥ à ¥ Á ¤ ò ¥ ª ¥ ó ¤ Ë ¤ ¹ ¤ ë¡£

¤ Ä ¤ ¤ ¤ Ç ¤ Ë¡ ¢ ¡Ö ¥ Ç¡¼ ¥ ¿À © ¸Â ¤ ÎÀßÄê ¤ òÊÑ ¹¹ ¤ ¹ ¤ ë¡× ¤ «¤ é¡ÖÀ © ¸Â ¤ ÎÊÔ½¸¡× ¤ ò ³« ¤ ¤ ¤ Æ¡ ¢

¡ ¦ À © ¸ÂÊýË¡¡§Ëè·î

¡ ¦ Ëè·î ¤ Î ¥ ê ¥ »¥ à ¥ ÈÆü¡§1

¡ ¦ ¥ Ç¡¼ ¥ ¿ÄÌ¿®ÎÁ ¤ ξå¸Â¡ § 3.0 GB

¤ Ë ¤ · ¤ Æ ¤ ª ¤ ¯¡£


¥ É ¥ ³ ¥ â ¤ Î ¥ ê ¥ »¥ à ¥ ÈÆü ¤ Ï·îËö ¤ Ê ¤ ó ¤ À ¤ ± ¤ É¡ ¢ 1¡Á28 ¤ οô» ú ¤ · ¤ «Áª ¤ Ù ¤ Ê ¤« ¤ à ¤ und ¤ ó ¤ À ¤ è ¤ Í¡£

28 ¤ òÁªÂò ¤ · ¤ und ¤ é¡ ¢ ɬ ¤ º·îËö ¤ Ê ¤ ó ¤ À ¤ í ¤ ¦ ¤ «¡ ©

1 ¤ òÁªÂò ¤ · ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë ¤ Î ¤ Ç·î½é ¤ ÎÌë¡Ê2Æü ¤ ÎÄ «¡Ë ¤ Ë ¤ Ê ¤ à ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë ¤ ³ ¤ È ¤ À ¤ ±Ãí°Õ ¤ · ¤ Æ ¤ ª ¤ ³ ¤ ¦ ¡£


¤½¤¦¤½¤¦¡¢

¥ · ¥ 硼 ¥ È ¥ «¥ à ¥ È Win+X ¤« ¤ é¡ÖÀßÄê¡× ¤ ò ³«¤ ¤ ¤ Æ¡ ¢ ¡Ö ¥ Í ¥ à ¥ È ¥  ¥ ¯ ¤ È ¥ ¤ ¥ ó ¥ ¿¡¼ ¥ Í ¥ à ¥ È¡× ¤ ò ³« ¤ ¯¡£

¤ ³ ¤ ³ ¤ ËnÖWi-Fin× ¤ zu ¤ ¢ ¤ ë ¤ Î ¤ ÇÁªÂò ¤ ·¡ ¢ ¡Ö´ûÃÎ ¤ Î ¥ Í ¥ à ¥ È ¥  ¥ ¯ ¤ δÉÍý¡× ¤ ò ³«¤ ¯¡£

¥ Í ¥ à ¥ È ¥  ¥ ¯ÀܳÀè ¤ È ¤ · ¤ Æ ¥ ¹ ¥ Þ ¥ Û ¤ Î ¥ Æ ¥ ¶ ¥ ê ¥ ó ¥ ° AP ¤ òÅÐÏ¿ ¤ · ¤ und ¤ È ¤ ¤ Î̾Á° ¤ zu ¤ ¢ ¤ ë ¤ Ï ¤ º ¤ Ç¡ ¢ ¤ ³ ¤ ì ¤ ò ¥ ¯ ¥ ê ¥ à ¥ ¯ ¢ ª ¥ × ¥ í ¥ Ñ ¥ Æ ¥ £É½¼¨ ¤ µ ¤ »¤ ì ¤ С ¢ ¤ ¢ ¤ È ¤ ÎÀßÄêÊýË¡ ¤ Ï¾åµ ¤ ÎÄÌ ¤ ê¡£

¢ £2018.3.25 (Æü)

¤ der l ¤ ¦ ¤ À ¥ á ¥ ó ¥ Æ ¤ ò ¤ · ¤ è ¤ ¦

µ ¤ ² ¹ ¤ Ï¡ ¢ ¤ Þ ¤ À ´ ¨ ¤ ¤ ¤ â ¤ Î ¤ Î15¡î ¤ òĶ ¤ ¨ ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë¡£

¥ Ð ¥ ¤ ¥ ¯ ¤ ϱø ¤ ì ¤ Æ ¤ ¤ ¤ Æ¡ ¢ ¸ «¤ ë ¤« ¤ é ¤ ËʪÈá ¤ · ¤ ¤ ¡£


¤ ¦ ¤ à¡£Àö¼Ö ¤ Ä ¤ ¤ ¤ Ç ¤ Ë ¥ á ¥ ó ¥ Æ ¤ · ¤ è ¤ ¦ ¡£


¤ ªÃë²á ¤ ® ¤ «¤ éÀö ¤ ¤» Ï ¤ á ¤ Æ¡ ¢ 3Âæ ¤ È ¤ ⽪ ¤ ï ¤ à ¤ und ¤ Î ¤ um 15:00 ¤ ¯ ¤ é ¤ ¤ ¡ ©

Éâ ¤ ¤ ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ¿ÅÀ ¥ µ ¥ Ó ¤ ò ¥ ¹ ¥ Á¡¼ ¥ ë ¥ ¦ ¡¼ ¥ ë ¤ ÇÍî ¤ È ¤ · ¤ und ¤ ê¡ ¢ ´ Ë ¤ ó ¤ Ç ¤ ¤ ¤ und ¥ Í ¥ ¸ ¤ òÄù ¤ áľ ¤ · ¤ und ¤ ê ¤ · ¤ Æ ¤ und ¤ é¡ ¢ ·ë ¹ Der l »þ´Ö ¤ ò» È ¤ à ¤ ¿¡£

· ³¼ê ¤ ò ¥ ¯ ¥ í ¥ ¹ ¤ zu ¤ ï ¤ ê ¤ Ë »È ¤ à ¤ Æ ¤ ë ¤ ó ¤ À ¤ ± ¤ É¡ ¢» Ø ¤ Ç¿¨ ¤ à ¤ und ¥ Í ¥ ¸ ¤ zu ¥ Ì ¥ ë ¤ à ¤ ÈÆ° ¤ ¯ ´ ¶¿¨ ¤ Ï ¥ Ó ¥ Ó ¤ ë ¤ Í¡£

Äù ¤ áľ ¤ µ ¤ º ¤ Ë ¤ der l ¤ Î ¤ Þ ¤ Þ ¤ À ¤ à ¤ und ¤ é¡ ¢ Áö ¹ ÔÃæ ¤ ËÍî ¤ È ¤ ¹ ¤ ³ ¤ È ¤ Ë ¤ Ê ¤ à ¤ Æ ¤ ¿¡£

´ Ë ¤ ó ¤ Ç ¤ ¤ ¤ und ¤ Î ¤ Ï ¥ Þ ¥ Õ ¥ 顼 ¤ Î ¥ ¨ ¥ ó ¥ ¸ ¥ óÇÓµ ¤  ¦ ¡£

Àö¼ÖÂç »ö¡£Ä¶Âç» ö¡£ºÆ³Îǧ¡£


¤ â ¤ à ¤ È ¤ â¡ ¢ Magna50 ¤ Î ¥ ·¡¼ ¥ ·¡¼ ¥ С¼ ¤ Ï¡ ¢ ¸ÇÄêÍÑ ¥ Í ¥ ¸ ¤ zu 1 ËÜ ¤ É ¤ à ¤ «¤ ¤ ¤ à ¤ Æ ¤ und ¤ ± ¤ É¡£

´ Ë ¤ ó ¤ Ç ¤ ¤ ¤ und ¤ À ¤ ± ¤ Ç ¤ Þ ¤ ÀÉÕ ¤ ¤ ¤ Æ ¤ und ¥ Í ¥ ¸ ¤ òÁý ¤ ·Äù ¤ á¡£

·ë¶É¡ ¢ ¥ Í ¥ ¸ ¤ Ï 1 ËÜʶ¼º¡ ¢ 4 ËÜ´Ë ¤ ó ¤ Ç ¤ ¤ ¤ ¿¡£


¹ Í ¤ ¨ ¤ Æ ¤ ¿ºî¶È

 • Àö¼Ö
 • ¥ ï ¥ ¤ ¥ ä ¤ Ø ¤ ÎÃíÌý / ¥ ° ¥ ê ¥ ¹ ¥ ¢ ¥ à ¥ ×
 • ¥ Ø ¥ à ¥ É ¥ é ¥ ¤ ¥ È ¥ Ñ¡¼ ¥ ĸò ´ ¹
 • ¥ Ö ¥ 졼 ¥ ¥ Õ ¥ 롼 ¥ ɸò ´ ¹

¤ ä ¤ à ¤ ¿ºî¶È

 • Àö¼Ö
 • ¥ Í ¥ ¸ ¤ ÎÁý ¤ ·Äù ¤ á¡ÊMagna50 ¤ Î ¤ ß¡Ë
 • ¥ ï ¥ ¤ ¥ ä ¤ Ø ¤ ÎÃíÌý / ¥ ° ¥ ê ¥ ¹ ¥ ¢ ¥ à ¥ סÊMagna50 ¤ Î ¤ ß¡Ë
 • ¥ Ö ¥ í¡¼ ¥ Ð ¥ ¤ ¥ Û¡¼ ¥ ¹ ¤ «¤ é¿åÈ ´ ¤ ¡ÊMagna50 ¤ Î ¤ ß¡Ë

¤ ¦ ¡¼ ¤ ó¡ ¢ ÃúÇ «¤ Ë ¤ ä ¤ ì ¤ ë ¤ Î ¤ der km« ʬ ¤ Ç ¤ ä ¤ ë ¥ á ¥ ó ¥ Æ ¤ ÎÂé¸ïÌ£ ¤ À ¤ ± ¤ É¡ ¢ ¤ Á ¤ ç ¤ à ¤ È »þ´Ö ¤« ¤ ±²á ¤ ® ¤ und ¤ «¤ â¡£

¢ £2018.2.24 (ÅÚ)

PageMonitor

¤ Ñ ¤ ² ¤ â ¤ Ë ¤ È£ò ¤ à ¤ ƽР¤ Æ ¤ ¤ Æ ¤ Á ¤ ç ¤ à ¤ È ¤ ² ¤ ó ¤ Ê ¤ ê ¤ · ¤ Ä ¤ Ä¡ ¢ Web ¥ µ ¥ ¤ ¥ È ¤ Î ¥ Ú¡¼ ¥ ¸ ¹¹ Und · ³ ÎǧÍÑ Chrome ³ÈÄ ¥ ¥ × ¥ é ¥ ° ¥ ¤ ¥ ó¡£


https://chrome.google.com/webstore/detail/page-monitor/ogeebjpdeabhncjpfhgdibjajcajepggtitle=PageMonitor]


¤ Ï ¤ Æ ¤ Ê ¤ È ¤ «³ÎǧÍÑ ¥ µ ¥ ¤ ¥ È ¤ È ¤« ¤ ¢ ¤ à ¤ und ¤ ó ¤ À ¤ ± ¤ É¡ ¢ ¤ É ¤ ¦ ¤ Ë ¤ â »È ¤ ¤ ¾¡¼ê ¤ der km« ʬ ¤ Ë ¹ ç ¤ ï ¤ Ê ¤ ¤ ¤ Î ¤ Ç »î ¤ · ¤ Æ ¤ ß ¤ und ¤ ³ ¤ Á ¤ é¡£

¤ ¦ ¤ ó¡ ¢ Chrome ¤ ÏËèÆü ¤ Î ¤ è ¤ ¦ ¤ Ë »È ¤ ¦ ¤ ·¡ ¢ ¾ï ¤ ˵¯Æ° ¤ µ ¤» ¤ à ¤ Ñ ¤ Ê ¤ · ¤ Ç ¤ â ¤ ¢ ¤ ë¡£

¤ ³ ¤ ì ¤ Ï ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ «¤ â¡Ä ¤ à ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ¦ ¤ Î ¤ Ç¡ ¢ ¤ Á ¤ ç ¤ à ¤ È ¤ ª» î ¤ ·¡£


Äê´üŪ ¤ Ë ¹¹ ¿· ¤ òÌÜ »ë ¤ Ç ¥ Á ¥ § ¥ à ¥ ¯ ¤ · ¤ Æ ¤ und ¥ Ú¡¼ ¥ ¸ ¤ zu ¤ ¢ ¤ à ¤ Æ¡ ¢ ¤ µ ¤ ¹ ¤ zu ¤ ËÌÌÅÝ ¤ Ë ¤ Ê ¤ à ¤ Æ ¤ ¤ Á ¤ ã ¤ à ¤ und ¤ Î ¤ ÇƳÆþ¡£

¤ ¦ ¤ ó¡ ¢ ¤ ¤ ¤ ¤ ´ ¶ ¤ ¸¡£

¢ £2018.2.12 (·î)

Raspberry Pi 3 ¤ Î CentOS 7 ¤ Ç Let's Encrypt

ºÇ¶á¡ ¢ ¤ ä ¤ und ¤ é ¤ È ¥ ° ¥ í¡¼ ¥ Ð ¥ ëIP ¥ ¢ ¥ É ¥ ì ¥ ¹ ¤ ÎÊÑ ¹¹ ¤ ¬Â¿ ¤ ist ¢ ¥ ¤ ¥ ó ¥ ¿¡¼ ¥ Í ¥ à ¥ È ¤ "¤ é ¥ ¢ ¥ ¯ ¥» ¥ ¹ ¤ ¹ ¤ ë ¤ Î ¤ ¬ÂçÊÑ¡£ jung

1Æü ¤ Ë3²ó°Ê¾å ¤ È ¤ «¡ ¢ ISP ¤ ϲ¿ ¤ ò ¹ Í ¤ ¨ ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë ¤ ó ¤ À ¤ í ¤ ¦ ¤« ¡£

¡Ê ¤ ¤ ¤ ä¡ ¢ ¤ Þ ¤ ¡ Global IP ¥ ¢ ¥ É ¥ ì ¥ ¹ ¤ ÎÀÅŪÀßÄê ¥ ª ¥ × ¥ · ¥ ç ¥ ó ¤ ò 8Àé±ß ¤ ÇÄó¶¡ ¤ · ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë°Ê¾å¡ ¢ ¤ ª¶âÌÙ ¤ ± ¤ Ê ¤ ó ¤ À ¤ í ¤ ¦ ¤ ± ¤ É¡Ë


¤ Ç¡ ¢ ºý "È ¤ à ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë ieServer ¤ Ï¡ ¢ ¥ í ¥ · ¥ ¢ ¤« ¤ é ¤ ÎÉÔÀµ ¤ ÊÍøÍÑÂкö ¤ ÇÉÔ°ÂÄê ¤ é ¤ · ¤ ist ¢ IP ¥ ¢ ¥ É ¥ ì ¥ ¹ ¤ ò ¹¹ ¿· ¤ · ¤ Æ ¤ â DNS ¤ ËÈ¿±Ç ¤ µ ¤ ì ¤ Ê ¤ ¤ ¾õ ¶ · ¡£ jung

Äê´üŪ ¤ Ë SOA ¤ ò ¸«¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë ¤ ± ¤ É¡ ¢ ¥ · ¥ ê ¥ ¢ ¥ ëÃÍ ¤ zu ¥ ¢ ¥ à ¥ × ¤ ¹ ¤ ë ¤ Î ¤ zu 2» þ´Ö ¤ ¯ ¤ é ¤ ¤ ¤ δֳ֡£

¥ ¥ ã ¥ à ¥ · ¥ å ¹¹ Und · »þ´Ö ¤ zu 180 Éà ¤ Ç ¤ â¡ ¢ ¸µ ¥ Ç¡¼ ¥ und ¤ zu ¹¹ ¿· ¤ µ ¤ ì ¤ Æ ¤ Ê ¤ ¤ ¤« ¤ é°ÕÌ£ ¤ zu ¤ Ê ¤ ¤ ¤ è ¤ Í¡£

ÍâÄ «¤ Ë ¤ Ï ¹¹ ¿· ¤ µ ¤ ì ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë ¤ Î ¤ Ç¡ ¢ ¼Â¼ÁŪ ¤ Ë 1 Æü 1 ÅÙ ¤ Î ¹¹ ¿·¡£


¤ à ¤ Æ ¤ ³ ¤ È ¤ Ç¡ ¢ °ìÅÙ ISP ¤ Î IP ¥ ¢ ¥ É ¥ ì ¥ ¹ ¤ ¬ÊÑ ¹¹ ¤ µ ¤ ì ¤ ë ¤ È 1 Æü ¤ È ¤ «ÂÔ ¤ à ¤ Æ ¤ Ê ¤ ¤ ã ¤ ¤ ¤ ± ¤ Ê ¤ ¤ ¤ ·¡ ¢ ¤ der l ¤ ì ¤ Ç ¤ Ï Dynamic DNS ¤ Î ¥ µ¡¼ ¥ Ó ¥ ¹ ¤ È ¤ · ¤ ÆÇËþ ¤ · ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë ¤ Î ¤ Ǿ ¤ Î ¤ È ¤ ³ ¤ í ¤ ò¸¡Æ ¤ ¡£

¤ È ¤ ¤ ¤ à ¤ Æ ¤ â¡ ¢ ¤ der l ¤ ì ¤ Û ¤ É¿ ¤ ¯ ¤ Ê ¤ ¤ ¤ Î ¤ Ç MyDNS ¤ ò »È ¤ à ¤ Æ ¤ ß ¤ ë¡£


¤ ³ ¤ Á ¤ é ¤ Î ¹¹ Und · ¾ ò·ï ¤ È ¤ · ¤ Æ ¤ Ï¡ ¢ 1½µ´ÖÄøÊüÃÖ ¤ · ¤ und ¤ é DNS ¥ µ¡¼ ¥ Ó ¥ ¹ Äó¶¡ ¤ òÄä »ß¡ ¢ 1 ¤« ·î ¤ ÇÅÐÏ¿ ¥ Ç¡¼ ¥ und ¤ ÎÇË´þ¡£

¤ Ç ¤ â¡ ¢ ¹¹ ¿·ÊýË¡ ¤ ò ¸«¤ ë¸Â ¤ ê¡ ¢ ¥ ᡼ ¥ ë ¤ γÎǧÀßÄê ¤ Ç ¹¹ ¿· ¤ ¬½ÐÍè ¤ ë ¤ à ¤ Ý ¤ ¤ ¤ Î ¤ Ç¡ ¢ ÉáÄÌ ¤ Ë» È ¤ ¦ ¸Â ¤ ê ¤ ÏÌäÂê ¤ Ê ¤ µ ¤ der l ¤ ¦ ¡£


¤ È ¤ ¤ ¤ ¦ ¤ ³ ¤ È ¤ ÇÁá® https://www.mydns.jp:MyDNS ¤ Ë ¥ ¢ ¥ ¯ ¥ »¥ ¹ ¤ · ¤ Æ ¥ ¢ ¥« ¥ ¦ ¥ ó ¥ ÈºîÀ®¡£

Íß ¤ · ¤ ¤ ¥ É ¥ á ¥ ¤ ¥ ó̾ ¤ òÅÐÏ¿ ¤ · ¤ Æ¡ ¢ ¥ ¢ ¥ «¥ ¦ ¥ ó ¥ È ¤ ò Becky! Ver2 ¤ Î POP3 ÀßÄê¡£

¹¹ ¿·½èÍý ¤ zu ¹ Ô ¤ ï ¤ ì ¤ Æ ¤ ¤ ¤ ë ¤ ³ ¤ È ¤ ò³Îǧ¡£


¤ der l ¤ Î¸å¡ ¢ Raspberry Pi ¤ Ç Web ¥ µ¡¼ ¥ Ó ¥ ¹ ¤ òÄ󶡡£

¤ der l ¤ Î Raspberry Pi ¤ Ë 80 ¤ È 443 ¤ ò ³ «Êü ¤ · ¤ Æ¡ ¢ ¥ ¤ ¥ ó ¥ ¿¡¼ ¥ Í ¥ à ¥ È ¦ ¤« ¤ é 80 ¤ Ç ¥ ¢ ¥ ¯ ¥ »¥ ¹ ¤ Ç ¤ ¤ ë ¤ ³ ¤ È ¤ ò³Îǧ¡£

https://letsencrypt.jp/:Lets Encrypt] ¤ ò »È ¤ ¦ ¤ und ¤ á ¤ Ë¡ ¢ https://letsencrypt.jp/¤ ò» ² ¾È ¤ · ¤ Æ Certbot ¥ ¯ ¥ é ¥ ¤ ¥ ¢ ¥ ó ¥ È ¤ òƳÆþ¡£


¤¦¤¬¡¼¡ª¡ª


Raspberry Pi ¤ Ë CentOS 7 ¤ òƳÆþ ¤ · ¤ und ¤ Î ¤ ¬° ¤ «¤ à ¤ und ¤ Î ¤ À ¤ í ¤ ¦ ¡£

Raspberry Pi ÍÑ ¤ Î CentOS 7 ¤ Ç ¤ Ï¡ ¢ EPEL ¤ zu »È ¤ ¨ ¤ Ê ¤ ¤ ¡£

¤ Ê ¤ m ¤ Ê ¤ é ARM ¤ Î CPU ¤ Ê ¤ Î ¤ Ç¡ ¢ ¥ ê ¥ Ý ¥ ¸ ¥ È ¥ ê ¤ Ë EPEL ´ ØÏ ¢ ¤ Î ¥ Ñ ¥ à ¥ ±¡¼ ¥ ¸ ¤ ¬Ìµ ¤ ¤ ¡£

¤ Ä ¤ Þ ¤ ê¡ ¢ CentOS7 ¤ Ë ¤ â´Ø ¤ ï ¤ é ¤ º¡ ¢ °Ê²¼ ¤ Î ¥ ³ ¥ Þ ¥ ó ¥ É ¤ zu »È ¤ ¨ ¤ Ê ¤ ¤ ¡£


sudo yum install epel-release
sudo yum install certbot python-certbot-apache

»È ¤ ¨ ¤ Ê ¤ ¤ ¤ È ¤ ¤ ¤ ¦ ɽ¸½ ¤ ò ¤ â ¤ à ¤ ÈÀµ³Î ¤ Ë ¤ ¤ ¤ ¦ ¤ È¡ ¢ ¼Â ¹ Ô ¤ · ¤ Æ ¤ â¡Ö ¤ der l ¤ ó ¤ Ê ¥ Ñ ¥ à ¥ ±¡¼ ¥ ¸ ¤ Ï̵ ¤ ¤ ¡× ¤ È ¤« ¡ ¢ ¤ der l ¤ ó ¤ Ê ´ ¶ ¤ ¸ ¤ Î ¥ á ¥ à ¥ »¡¼ ¥ ¸ ¤ zu ¤ Ç ¤ ƽª ¤ ï ¤ ë ¤ À ¤ ±¡£


Àµ ¹ ¶Ë¡ ¤ Ï ¤ ¢ ¤ ¤ é ¤ á ¤ Æ¡Ö ¤ der l ¤ ξ ¤ Î UNIX ·Ï OS¡× ¤ Î ¤ ä ¤ êÊý ¤ ò »² ¹ Í ¤ Ë ¤ · ¤ ¿¡£


$ cd /usr/local/src
$ sudo wget https://dl.eff.org/certbot-auto
$ sudo chmod a+x certbot-auto
$ sudo ./certbot-auto

¤ ¬¡¼ ¤ à ¤ ÈɬÍ× ¤ Ê rpm ¤ zu ¥ ¤ ¥ ó ¥ ¹ ¥ È¡¼ ¥ ë ¤ µ ¤ ì ¤ Æ¡ ¢ °Å ¹ æ²½ ¤ ËɬÍ× ¤ ʾðÊó ¤ ÎÆþÎÏ ¤ Î ¤ und ¤ á ¤ Î ¥ × ¥ í ¥ ó ¥ × ¥ È ¤ ¬É½¼¨ ¤ µ ¤ ì ¤ ¿¡£

¥ ᡼ ¥ ë ¥ ¢ ¥ É ¥ ì ¥ ¹ ¤ È ¤ «¡ ¢ ¼èÆÀ ¤ · ¤ und ¥ É ¥ á ¥ ¤ ¥ ó ¤ È ¤« ¡ ¢ ÆþÎÏ ¤ · ¤ ¿¡£

¤ Á ¤ ç ¤ à ¤ È ¥ ¨ ¥ 顼 ¤ Ï ¤ ¢ ¤ ë ¤ ± ¤ É¡ ¢ ¤ È ¤ ê ¤ ¢ ¤ ¨ ¤ º SSL ¤ Ç ¥ ¢ ¥ ¯ ¥ »¥ ¹ ¤ Ç ¤ ¤ ë ¤ è ¤ ¦ ¤ Ë ¤ Ê ¤ à ¤ und ¤ à ¤ Ý ¤ ¤ ¡£

ÄÌ¿® ¤ ò°Å ¹ æ²½ ¤ ¹ ¤ ë ¤ Ë ¤ Ï ¥ µ ¥ ¤ ¥ ÈÀßÄê ¤ ò ¤ â ¤ ¦ ¾¯ ¤ · ¤ ¤ ¤ ¸ ¤ é ¤ Ê ¤ ¤ ¤ È ¥ À ¥ á ¤ À ¤ ± ¤ É¡ ¢ m «Âð ¥ µ¡¼ ¥ Ð ¤ Ç 443 ¥ Ý¡¼ ¥ È ¤ ÎÄÌ¿® ¤ zu ¤ Ç ¤ ¤ ë ¤ È ¤« ¡ ¢ ¤ Á ¤ ç ¤ à ¤ È ´ ¶Æ°¡£